Ouders

Schiedamse kinderopvang voor tienerouders onder druk

Het project LifeKids van kinderopvangorganisatie KomKids (Schiedam) staat onder druk. Het project, waarbij tienermoeders en –vaders op één locatie kunnen studeren en hun kinderen naar de opvang kunnen brengen, kan geen gebruik meer maken van het schoolgebouw.
Ouders
'Het proces van observeren

Blog Monika Katinger – Leuke anekdotes

Als wij het over anekdotes hebben denken de meesten van ons aan grappige voorvallen van ons dagelijks leven. Tenminste – zo dacht ik er altijd over.
Ouders
Alicia Kooijman - Google

Alicia Kooijman – Google

Wil jij online beter zichtbaar worden voor ouders? Ben je toe aan bruikbare tips om via lokale zoekresultaten in Google te kunnen scoren met jouw kinderopvangorganisatie? Lees dan zeker dit artikel en ontdek waar je als kinderopvang organisatie eenvoudig mee kunt starten.
Ouders
Kinderdagverblijf in het nauw door conflict Belastingdienst

Kinderdagverblijf in het nauw door conflict Belastingdienst

Kinderdagverblijf 't Voortvarend Scheepje is in de problemen gekomen door een conflict met de Belastingdienst. Deze beweert nog 1,5 miljoen euro tegoed te hebben van de kinderopvangorganisatie in het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat, omdat zij in 2007 en 2008 geen belastingaangifte hebben gedaan. De toeslagen van klanten van de locatie zijn bevroren en zelfs de inboedel is, in opdracht van de Belastingdienst, geveild op een executieveiling. Bij 't Voortvarend Scheepje begrijpen ze er helemaal niets van.
Ouders
Gouden

Koningskinderen start gouden en zilveren opvang

Koningskinderen met vestigingen in Bussum, Naarden, Laren en Hilversum, biedt vanaf 1 april kinderopvang aan in een uitgebreide (gouden) en een eenvoudigere (zilveren) variant. Het verschil zit hem niet alleen in de uurtarieven, maar ook in de voedingsmiddelen, die op de gouden groep van een A-merk en biologisch zijn en op de zilveren groep van een […]
Ouders
Amsterdamse

Amsterdam maakt werk van transparante kinderopvang

Met de Kwaliteitswijzer Kinderopvang wil Amsterdam laten zien dat het werk maakt van transparante en kwalitatief goede kinderopvang. Ouders kunnen in de Kwaliteitswijzer ruim 400 kinderdagverblijven met elkaar vergelijken. Te lezen is hoe een locatie scoort op minimale en aanvullende wettelijke eisen. Na de zedenzaak en de adviezen van de commissie Gunning heeft Amsterdam besloten […]
Ouders
Kinderopvang

Rotterdam opent online informatiepunt kinderopvang

Ouders en ondernemers kunnen met hun vragen over kinderopvang voortaan terecht op een speciale website: rotterdam.nl/kinderopvang. Hierop staan alle opvanglocaties en VVE-groepen in de gemeente met aanvullende informatie over de locaties en een link naar de inspectierapporten. WachtlijstenIn Rotterdam zijn er al 400 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Wethouder Hugo de Jonge op Radio Rijnmond: ‘Ouders hebben […]
Ouders
Kinderopvangwinkel in het hart van Groningen

Kinderopvangwinkel in het hart van Groningen

Villa Petit Paradis heeft in Groningen een kinderopvangwinkel geopend. De winkel verkoopt kleine cadeautjes voor kinderen, maar is er vooral om informatie te geven over de twee kinderdagverblijven die de organisatie gaat openen in de stad. VoorlichtingDe locatie op landgoed Damsterstede aan het Damsterdiep in Groningen opent haar deuren op 1 september. Begin 2013 opent […]
Ouders

Robbie’s Place, Den Haag

Het Haagse kinderdagverblijf Robbie’s Place (Zein Child are Group) is een bijzondere locatie. Hier worden namelijk kinderen opgevangen van expats. Kinderen van 50 verschillende nationaliteiten allemaal een thuis geven, is niet zo eenvoudig. Met de Engelse voertaal, veel zingen, warme biologische maaltijden en nauw contact met ouders slaagt Robbie’s Place hier in.
Ouders
Kamp eist 25 miljoen euro op uit garantiefonds kinderopvang

Kamp eist 25 miljoen euro op uit garantiefonds kinderopvang

Door 25 miljoen euro van het garantievermogen voor de kinderopvang op te eisen, brengt minister Kamp de kwaliteit van de kinderopvang in gevaar. Dit stel het Waarborgfonds Kinderopvang. De 25 miljoen euro komt boven op de toeslagbezuinigingen en andere vraagbeperkende maatregelen, aldus het fonds en “die leggen flinke margedruk op kinderopvangorganisaties, die gemiddeld genomen toch […]

Over ouders

Ouders : de klant is koning?

Ouders zijn een belangrijke sparringpartner als het gaat om kwaliteit in de kinderopvang. Niet voor niets zijn kinderopvangorganisaties verplicht om pedagogisch beleid, maar ook uurtarieven en andere beleidsmatige keuzes met de oudercommissie te overleggen. Een goed overleg met ouders kan veel opleveren.

Lees meer

Ouders

In de Wet kinderopvang is de positie van ouders geregeld. Ouders mogen sinds kort meepraten over de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. BoinK, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, noemt dit misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid van oudercommissies. Het gaat immers om het bewaken en bevorderen van kwaliteit. Oudercommissies hebben hierin een adviesrecht. Kinderopvangorganisaties (dagopvang en bso) zijn verplicht om minstens één keer per jaar met ouders om tafel te gaan om de pedagogische kwaliteit op de groepen te bespreken.

Vanaf 1-1-2017 zijn ook de peuterspeelzalen verplicht om een oudercommissie te hebben. Ouders krijgen op peuterspeelzalen dezelfde adviesrechten als ouders nu al bij kinderopvanglocaties hebben. Ze krijgen adviesrecht op de pedagogisch kwaliteit, maar hebben ook inspraak op het voedingsbeleid, beleid rondom opvoeding, veiligheid en gezondheid, de openingstijden, het beleid van voor- en vroegschoolse educatie, klachtenbeleid en de prijs. Als een kindercentrum iets wil besluiten of wijzigen op één van deze terreinen, zal altijd tijdig advies gevraagd moeten worden aan de oudercommissie. Oudercommissies die net gestart zijn, kunnen voor informatie bij BOinK terecht. Zij vertegenwoordigt momenteel 4.500 oudercommissies in Nederland. Behalve online informatie en advies, organiseert BOinK ook een basistraining voor leden waarbij de taken, rechten en plichten van de oudercommissie aan bod komen.

Reglementen

De houder van de peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het instellen van de oudercommissie. Ook moet hij of zij een oudercommissiereglement opstellen. BOinK heeft hiervoor modelreglementen opgesteld, in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland. Er zijn ook voorbeelden van huishoudelijke reglementen die door de oudercommissie zelf moeten worden ingevoerd.

Instellen oudercommissie

Als er zich niet meer ouders aanmelden dan er plek is, worden de ouders op een eerste vergadering als commissielid gekozen. Zijn er meer ouders, dan mogen alle ouders stemmen over wie er zitting mag nemen in de commissie. In de oudercommissie zijn in ieder geval drie hoofdfuncties: de voorzitter, de secretaris en de penningsmeester. Daarnaast kunnen ouders bijvoorbeeld in werkgroepen zich bezighouden met specifieke onderwerpen.

Onderzoek

Ruim 70 procent van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus heeft een oudercommissie. Daarnaast heeft gemiddeld 15 procent van de locaties een alternatieve vorm van medezeggenschap georganiseerd blijkt uit een nulmeting die minister Asscher van Sociale Zaken in 2016 heeft laten uitvoeren.

Bureau Bartels voerde het onderzoek uit. Uitgesplitst blijkt dat de dagopvang in 77 procent van de gevallen een oudercommissie heeft en 15 procent een alternatieve vorm, voor bso’s geldt dat 69 procent een oudercommissie heeft en 21 procent een alternatieve vorm en bij gastouderbureaus heeft 64 procent een oudercommissie en 11 procent een andere vorm van zeggenschap voor ouders.

Alternatieve ouderraadpleging

In de Wet versterking positie ouders is geregeld dat locaties van kindercentra met maximaal 50 geplaatste kinderen of gastouderbureaus met maximaal 50 aangesloten gastouders de ouderraadpleging op een alternatieve manier mogen organiseren. Dat mag alleen als zij aantoonbaar kunnen maken dat ze zich voldoende hebben ingespannen om zelf een oudercommissie op te richten. Voor peuterspeelzalen geldt vanaf 1 januari 2017 deze maatregel ook in het geval er maximaal 50 kinderen op een locatie worden opgevangen.

Prijswijziging

Volgens de Wet kinderopvang is de houder bij een voorgenomen prijswijziging verplicht om de oudercommissie om advies te vragen. BOinK krijgt van oudercommissies regelmatig terug dat de procedure ingewikkeld is. Zij krijgen te weinig onderbouwing voor een prijsverhoging of ze krijgen geen of weinig inzicht in financiën en bedrijfsvoering. ‘Ondernemers beschouwen die informatie als zeer vertrouwelijk en zijn huiverig om daarin inzicht te geven. Dat is begrijpelijk, maar als die informatie ontbreekt is het voor oudercommissies bijna ondoenlijk voor de uitvoering van het adviesrecht op de prijs uit te voeren’, aldus BOinK.

Goede en foute argumenten

Om oudercommissies te helpen wat hun rechten zijn en hoe ze tot een goede beoordeling van een tariefverhoging kunnen komen, heeft BOinK veel genoemde argumenten voor prijsverhoging op een rij gezet in een brochure. De organisatie heeft per argument aangegeven of zij het een goede reden vindt of niet. Ook legt BOinK aan ouders en oudercommissies uit hoe de prijs van kinderopvang is opgebouwd. Zonder deze kennis is het lastig om te bepalen of de kinderopvang een redelijke prijs vraagt.

Uitgelicht congres

Masterclass Inzoomen op opvallend gedrag

Hotel de Reehorst

Jaarcongres Pedagogisch Medewerker

Hotel de Reehorst

Congres Werkgeverschap in de Kinderopvang

Hotel van der Valk Veenendaal

De Dag van de Pedagogisch Coach

Hotel de Reehorst

Jaarcongres Management Kinderopvang 2024

Masterclass Motiverende Gespreksvoering

Hotel van der Valk Veenendaal

Beschermd: Presentaties Masterclass Opvallend Gedrag bij Kinderen