Ouders

baby-ravi-wordt-gendervrij-opgevoed-ook-in-de-kinderopvang

Baby Ravi wordt gendervrij opgevoed, ook in de kinderopvang

Heel Nederland kon meekijken met de zwangerschap van Ryan Ramharak en partner David Paul Ramharak-Peters, in de documentaire ‘Ryan is zwanger’. Hun kindje Ravi wordt gendervrij opgevoed, ook in de kinderopvang waar Ravi twee dagen per week komt. ‘We laten Ravi zelf ontdekken wat die wilt, ongeacht het geslacht in de broek.’
Ouders
'De storm is gaan liggen en de branche staat nog steeds'

Blog De Orde – Toekomst kinderopvang

Het kan niemand in de kinderopvang ontgaan dat de visie op de toekomst van de Kinderopvang onduidelijk blijft. Er worden verschillende dingen geroepen, vanuit diverse hoeken, want er zijn veel gezouten en ongezouten meningen. Iedereen heeft er iets over te zeggen, de één weet het beter dan de ander, onderzoeken, resultaten, ‘wat is het beste voor het kind’ of is het ‘wat is beter voor de overheid?’
Ouders
Systeem kinderopvangtoeslag op de schop

Systeem kinderopvangtoeslag op de schop

Er komt een nieuw systeem voor financiering van de kinderopvangtoeslag als het aan minister Asscher ligt. Kinderopvangorganisaties krijgen in de toekomst de toeslag direct uitbetaald en de hoogte van de bijdrage wordt afhankelijk van een vastgesteld inkomen van ouders. Dat inkomen wordt gebaseerd op het inkomen van twee jaar terug.
Ouders
Asscher wil kinderopvangondernemers geen winst ontnemen

Asscher wil kinderopvangondernemers geen winst ontnemen

Minister Asscher is geen voorstander van het terug laten vloeien van de winst van kinderopvangorganisaties naar de kinderopvangsector. Dit was een voorstel van GroenLinks en vakbond FNV. Maar volgens minister Asscher is er bij veruit de meeste ondernemers geen sprake van een grote winst en mag er best een boterham verdiend worden aan kinderopvang. 'Het beeld van grote winsten herken ik niet. De kinderopvang heeft bij uitstek de economische crisis gevoeld.'
Ouders
Maatregelen overheid na Estro-faillissement

Maatregelen overheid na Estro-faillissement

Er vindt voortdurend overleg plaats over de afhandeling van het faillissement van Estro tussen het ministerie van Asscher en onder andere De Belastingdienst en gemeenten. Hiermee wil de minister zorgen dat het faillissement zo goed mogelijk wordt afgehandeld. Hij ziet hiervoor verschillende rollen voor de overheid weggelegd. We zetten ze op een rij.
Ouders
Gastouders Estro krijgen gewoon uitbetaald

Gastouders Estro krijgen gewoon uitbetaald

Goed nieuws voor de gastouders die zich hebben aangesloten bij het gastouderbureau van Estro. Zij krijgen ondanks het faillissement gewoon uitbetaald voor hun opvanguren. De Belastingdienst voorkomt dat kinderopvangtoeslag naar Estro verdwijnt.
Ouders
Nederlandse kinderopvang is er niet voor het geld en de winst

Nederlandse kinderopvang is er niet voor het geld en de winst

Durfinvesteerder, investeringsmaatschappij, buitenlandse kapitaalverstrekker: Het faillissement van Estro maakt feilloos duidelijk hoe kwetsbaar de 'markt' kinderopvang is. Is dit het moment om te concluderen dat investeerders niks te zoeken hebben in een sector die vooral moet draaien om het belang van kinderen? We peilen een paar meningen.
Ouders
Asscher

Asscher ziet nog steeds groei van kinderopvanglocaties

Minister Asscher van Sociale Zaken maakt zich vooralsnog geen grote zorgen om de daling van de werkgelegenheid in de kinderopvangsector. Hij ziet nog steeds dat het aantal vestigingen in de dagopvang en de buitenschoolse opvang groeit. Dat is volgens hem ook één van de redenen dat het aantal faillissementen is gestegen. De antwoorden van Asscher […]
Ouders
Appelbloesem

Ouders moeten miljoenen voor opvang kind terugbetalen

Zo’n 300 ouderparen moeten de fiscus in totaal enkele miljoenen euro’s terugbetalen die ze volgens de Belastingdienst ten onrechte hebben ontvangen als tegemoetkoming voor de opvang van hun kinderen. Sommige ouders moeten bedragen tot bijna 30.000 euro ophoesten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State, die in een langlopende zaak de Belastingdienst […]
Ouders
Faillissementen

Opnieuw toename van faillissementen kinderopvang

Er is opnieuw sprake van een flinke stijging van het aantal faillissementen in de kinderopvang. Dit jaar gingen al 52 kinderdagverblijven failliet, meldt het Algemeen Dagblad. Vooral in juli, augustus en september ging het hard. De laatste drie maanden gingen er namelijk 21 instellingen failliet. Het verschil met 2011 is groot. Toen gingen er tot […]

Over ouders

Ouders : de klant is koning?

Ouders zijn een belangrijke sparringpartner als het gaat om kwaliteit in de kinderopvang. Niet voor niets zijn kinderopvangorganisaties verplicht om pedagogisch beleid, maar ook uurtarieven en andere beleidsmatige keuzes met de oudercommissie te overleggen. Een goed overleg met ouders kan veel opleveren.

Lees meer

Ouders

In de Wet kinderopvang is de positie van ouders geregeld. Ouders mogen sinds kort meepraten over de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. BoinK, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, noemt dit misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid van oudercommissies. Het gaat immers om het bewaken en bevorderen van kwaliteit. Oudercommissies hebben hierin een adviesrecht. Kinderopvangorganisaties (dagopvang en bso) zijn verplicht om minstens één keer per jaar met ouders om tafel te gaan om de pedagogische kwaliteit op de groepen te bespreken.

Vanaf 1-1-2017 zijn ook de peuterspeelzalen verplicht om een oudercommissie te hebben. Ouders krijgen op peuterspeelzalen dezelfde adviesrechten als ouders nu al bij kinderopvanglocaties hebben. Ze krijgen adviesrecht op de pedagogisch kwaliteit, maar hebben ook inspraak op het voedingsbeleid, beleid rondom opvoeding, veiligheid en gezondheid, de openingstijden, het beleid van voor- en vroegschoolse educatie, klachtenbeleid en de prijs. Als een kindercentrum iets wil besluiten of wijzigen op één van deze terreinen, zal altijd tijdig advies gevraagd moeten worden aan de oudercommissie. Oudercommissies die net gestart zijn, kunnen voor informatie bij BOinK terecht. Zij vertegenwoordigt momenteel 4.500 oudercommissies in Nederland. Behalve online informatie en advies, organiseert BOinK ook een basistraining voor leden waarbij de taken, rechten en plichten van de oudercommissie aan bod komen.

Reglementen

De houder van de peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het instellen van de oudercommissie. Ook moet hij of zij een oudercommissiereglement opstellen. BOinK heeft hiervoor modelreglementen opgesteld, in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland. Er zijn ook voorbeelden van huishoudelijke reglementen die door de oudercommissie zelf moeten worden ingevoerd.

Instellen oudercommissie

Als er zich niet meer ouders aanmelden dan er plek is, worden de ouders op een eerste vergadering als commissielid gekozen. Zijn er meer ouders, dan mogen alle ouders stemmen over wie er zitting mag nemen in de commissie. In de oudercommissie zijn in ieder geval drie hoofdfuncties: de voorzitter, de secretaris en de penningsmeester. Daarnaast kunnen ouders bijvoorbeeld in werkgroepen zich bezighouden met specifieke onderwerpen.

Onderzoek

Ruim 70 procent van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus heeft een oudercommissie. Daarnaast heeft gemiddeld 15 procent van de locaties een alternatieve vorm van medezeggenschap georganiseerd blijkt uit een nulmeting die minister Asscher van Sociale Zaken in 2016 heeft laten uitvoeren.

Bureau Bartels voerde het onderzoek uit. Uitgesplitst blijkt dat de dagopvang in 77 procent van de gevallen een oudercommissie heeft en 15 procent een alternatieve vorm, voor bso’s geldt dat 69 procent een oudercommissie heeft en 21 procent een alternatieve vorm en bij gastouderbureaus heeft 64 procent een oudercommissie en 11 procent een andere vorm van zeggenschap voor ouders.

Alternatieve ouderraadpleging

In de Wet versterking positie ouders is geregeld dat locaties van kindercentra met maximaal 50 geplaatste kinderen of gastouderbureaus met maximaal 50 aangesloten gastouders de ouderraadpleging op een alternatieve manier mogen organiseren. Dat mag alleen als zij aantoonbaar kunnen maken dat ze zich voldoende hebben ingespannen om zelf een oudercommissie op te richten. Voor peuterspeelzalen geldt vanaf 1 januari 2017 deze maatregel ook in het geval er maximaal 50 kinderen op een locatie worden opgevangen.

Prijswijziging

Volgens de Wet kinderopvang is de houder bij een voorgenomen prijswijziging verplicht om de oudercommissie om advies te vragen. BOinK krijgt van oudercommissies regelmatig terug dat de procedure ingewikkeld is. Zij krijgen te weinig onderbouwing voor een prijsverhoging of ze krijgen geen of weinig inzicht in financiën en bedrijfsvoering. ‘Ondernemers beschouwen die informatie als zeer vertrouwelijk en zijn huiverig om daarin inzicht te geven. Dat is begrijpelijk, maar als die informatie ontbreekt is het voor oudercommissies bijna ondoenlijk voor de uitvoering van het adviesrecht op de prijs uit te voeren’, aldus BOinK.

Goede en foute argumenten

Om oudercommissies te helpen wat hun rechten zijn en hoe ze tot een goede beoordeling van een tariefverhoging kunnen komen, heeft BOinK veel genoemde argumenten voor prijsverhoging op een rij gezet in een brochure. De organisatie heeft per argument aangegeven of zij het een goede reden vindt of niet. Ook legt BOinK aan ouders en oudercommissies uit hoe de prijs van kinderopvang is opgebouwd. Zonder deze kennis is het lastig om te bepalen of de kinderopvang een redelijke prijs vraagt.

Uitgelicht congres

Masterclass Opvallend Gedrag bij Kinderen

Hotel Carlton President

Jaarcongres Management Kinderopvang 2022

ReeHorst