Wet- en regelgeving

Buitenhek

‘Met een stelselwijziging los je de problemen in de kinderopvang niet…

Minister Koolmees van SZW deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de mogelijkheden om de kinderopvangtoeslag op korte termijn af te schaffen. In een brief aan de Kamer zet hij zijn bevindingen uiteen. Adviseur Ed Buitenhek is sceptisch. ‘Koolmees suggereert het zelf: als de opvang gratis wordt, mag je als ondernemer je eigen tarieven niet meer bepalen.'
minder-vraag-naar-buitenschoolse-opvang-dan-voor-lockdown

Ouders zijn verdeeld over vier dagen gratis kinderopvang

Slechts een kleine meerderheid van de ouders in Nederland vindt dat de kinderopvang vier dagen per week gratis beschikbaar moet zijn. Dat is een van de conclusies van de kieswijzer van Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders.
kinderopvangtoeslag

Aanleveren opvanggegevens werkt; 9000 ouders geïnformeerd over foutieve aanvraag

De Belastingdienst heeft een brief verstuurd met informatie over het maandelijks aanleveren van opvanggegevens en het verbetertraject kinderopvangtoeslag dat op dit moment loopt. De vrijwillige inzet van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus lijkt te werken. Hoe kan dit nog beter?

Gijs van Rozendaal: ‘We staan voor fundamentele keuzes in het regeerakkoord’

Het zijn spannende tijden voor de kinderopvang, voor het primair onderwijs en voor de beweging rondom de ontwikkeling van kindcentra. Dat schrijft Gijs van Rozendaal in een bijdrage voor Pact voor Kindcentra. 'Ik merk dat zelf heel direct in de mate van intensiteit van de gesprekken die ik voer over de uitwerking van een nieuw regeerakkoord.'

Uitvoeringsorganisaties werken liever niet mee aan nieuw toeslagenstelsel

'Begin al direct, nog voor de formatie, met een onderzoek naar het afschaffen van de kinderopvangtoeslag.' Dat was de kern van een motie van Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Minister Koolmees heeft aan deze opdracht voldaan en de Tweede Kamer een brief gestuurd. Er is bij de gepolste uitvoeringsorganisaties weinig animo om mee te werken aan de plannen voor een nieuw stelsel.
Wet- en regelgeving

Welke informatie over kinderen mag je verstrekken aan de basisschool?

Als een kind de overstap maakt van de opvang naar de basisschool, vindt vaak informatieoverdracht plaats. Kinderdagverblijven en basisscholen onderschrijven dat deze informatieoverdracht essentieel is voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn. Ook tussen de bso en de basisscholen vindt informatie-uitwisseling plaats. Maar op dit moment is onvoldoende duidelijk wat er is toegestaan op basis van de AVG en wat niet. Daarom is er nu een handreiking.
Wet- en regelgeving

‘Ministers hielden bewust informatie achter over toeslagaffaire’

In de ministerraad is eind 2019 afgesproken dat kritische Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt, niet alle alle informatie zouden krijgen over de affaire met de kinderopvangtoeslag. Premier Rutte heeft juist altijd beweerd dat de informatievoorziening wel volledig was. Zijn positie lijkt nu verder te worden verzwakt. 
Wet- en regelgeving

Overheid neemt schuld over van 900 slachtoffers toeslagenaffaire

Dat meldt de NOS. Staatssecretaris Van Huffelen belooft nog deze week contact op te nemen met de betreffende ouders. Om te voorkomen dat ouders de 30.000 euro kwijtraken, werden eerder al alle schulden bij overheidsinstanties kwijtgescholden. Nu heeft Van Huffelen dus ook een oplossing gevonden voor de schulden bij private schuldeisers. Deze oplossing kost de […]
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag laptop

Verplichte Gegevensaanlevering Belastingdienst per wet geregeld, ingroeiperiode verlengd

Het kabinet heeft besloten dat de Verplichte Gegevensaanlevering bij de Belastingdienst door kinderopvangorganisaties bij wet geregeld gaat worden. Dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Hierdoor kan deze verplichting niet al in 2021 in werking treden. De ingroeiperiode, die volgens minister Koolmees van SZW overigens succesvol is, wordt daarmee verlengd.

’10 jaar na Robert M. is de kinderopvang veiliger dan ooit’

Onlangs was het tien jaar geleden dat in Amsterdam de rechtzaak tegen kinderopvangmedewerker Robert M. begon. Bij kinderopvang het Hofnarretje had hij tientallen kinderen misbruikt. De Amsterdamse krant Het Parool blikt terug en stelt dat de situatie in de opvang enorm is verbeterd, onder meer door het vierogenprincipe. Maar mannelijke pm'ers zijn nog altijd een zeldzaamheid.

Over wet- en regelgeving

Meer regels, meer kwaliteit?

De kinderopvang heeft, los van de Wet IKK en Wet Harmonisatie, te maken met meer wetten en vormen van regelgeving. Denk aan het Bouwbesluit, hygiënemaatregelen, regelgeving rond privacy en dergelijke.

Lees meer

Nieuwbouw-locaties moeten al sinds 2012 voldoen aan de ventilatie-eisen van het nieuwste Bouwbesluit. Locaties in bestaande bouw kregen vijf jaar de tijd om ook aan de ventilatie-eisen te voldoen. Sinds 1 april 2017 moeten alle kinderopvanglocaties voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit 2012.

Luchtcapaciteit
De maatregelen houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten. Deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters. Voor slaapruimtes heeft dat grote consequenties. Gemiddeld valt de CO2-waarde daar drie keer hoger uit dan voorheen.

Hygiënerichtlijn
De ‘hygiënerichtlijn kindercentra’ richt zich op beroepskrachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso’s. In de hygiënecode zijn richtlijnen opgenomen over infectieziekten, persoonlijke hygiëne, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen, hygiëne en speel- en zwemgelegenheden en dieren, ongewenste dieren en agrarische verblijf. Toezichthouders gebruiken deze richtlijnen als naslagwerk bij hun inspecties.

Flesvoeding met kraanwater
Verder is in de hygiënerichtlijn opgenomen dat er geen sieraden gedragen mogen worden tijdens risicovolle handelingen (zoals tijdens verschonen). Ook nieuw is dat flesvoeding aangemaakt mag worden met gewoon kraanwater. Het is wel belangrijk dat dit water uit een andere kraan komt dan waar handen worden gewassen en voor het verschonen van kinderen.

Binnen- en buitenmilieu
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de Richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang uitgebracht. Hierin staat welke normen er gelden op gebied van luchtverversing, stoffigheid, kwik, temperatuur, vochtbalans, asbest, giftige planten en dergelijke.

Regeldruk
Hoewel minister Asscher de regeldruk in de kinderopvang wilde verminderen, lijken de nieuwe wetten de regeldruk juist alleen maar te versterken, meldt Actal, het adviescollege toetsing regeldruk in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken. Actal is een orgaan dat regering en parlement adviseert over regeldruk in allerlei branches. In 2013 kwamen ze met stevige kritiek naar buiten over de veel te hoge regeldruk in de kinderopvangbranche. Minister Asscher beloofde beterschap en paste mondjesmaat regels aan, maar met de belangrijke wetswijzigingen in het vooruitzicht komen er volgens Actal alleen nog maar meer regels bij. De organisatie vindt het een gemiste kans dat de wetsvoorstellen bijna geen informatie geven over de gevolgen van de veranderingen of alternatieven aandragen die minder regeldruk met zich meebrengen. Vooral peuterspeelzalen krijgen met een enorme toename van regeldruk te maken door de Wet Harmonisatie.

Privacy
Kinderopvangorganisaties moeten voorzichtig omgaan met gegevens en foto’s van kinderen op de groep. Twee jaar na gebruik van de opvang moeten privacygevoelige persoonsgegevens bijvoorbeeld officieel vernietigd worden. Dat het mis kan gaan, blijkt uit een incident in Baarn. Daar vond een passant allerlei vertrouwelijk materiaal dat onversnipperd in een tasje zat. Het was weggegooid door medewerkers van de naastgelegen kinderopvang. In de tas zaten foto’s waar kinderen herkenbaar op stonden, overzichten van taxiritten en lijsten met mailadressen en mobiele nummers van ouders.

Bewaren gegevens
Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Maar als het gaat om privacygevoelige gegevens, dan is de afspraak dat deze uiterlijk twee jaar nadat de opvang beëindigd is, verwijderd worden. Het langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl staat precies wat de regels zijn m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Welke gegevens mogen bijvoorbeeld verwerkt worden en welke niet? Voor welke doeleinden mogen deze verwerkt worden? En aan wie mogen persoonsgegevens verstrekt worden? Binnenkort worden de regels rondom privacy verder aangescherpt.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2021