Wet IKK

Zorgenkinderen

Veel zorgkinderen in opvang: ‘Maak beleid, het begint te knellen’

Gedragsproblemen, zindelijkheid, een moeilijke thuissituatie, niet samen kunnen spelen... in de periode 2021-2022 waren er bij 20 procent van kinderen op de kinderopvang en ruim 60 procent op de peuteropvang niet-pluisgevoelens: het idee dat er extra ondersteuning of zorg nodig is. IJsbrand Jepma van Sardes spreekt met KinderopvangTotaal over de gevolgen voor de professionals op de werkvloer. 'Opvangorganisaties lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Het onderwijs krijgt ruim 3 miljard euro voor extra ondersteuning; de kinderopvang niets. We laten pedagogisch professionals te veel zwemmen.'
Wet IKK
vrouw praat

Hoe staat het met de implementatie van de taaleis? Doe mee met deze enquête

Onderzoeksbureau Significant Public doet, in opdracht van het ministerie van SZW, onderzoek naar de stand van zaken als het gaat om de implementatie van de taaleis Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK). Doe mee met de enquête!
Wet IKK
kostenIKKhogerFotolia.jpg

‘Kosten IKK hoger dan geraamd’

De kosten die verband houden met de invoering van Wet IKK zijn veel te optimistisch ingeschat. Dit zegt Ed Buitenhek naar aanleiding van het onderzoek dat hij deed in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Wet IKK
Kwaliteit-Fotolia.jpg

Investeren in kinderopvang betaalt zich terug

Kinderopvang van hoge kwaliteit biedt gezinnen in achterstandssituaties generaties lang voordelen. Dit blijkt opnieuw uit recent Amerikaans onderzoek van Nobelprijswinnaar James J. Heckman, verbonden aan de University of Chicago.
Wet IKK
31-aanvragen.jpg

31 aanvragen voor onderzoek kwaliteit kinderopvang

De subsidieaanvraag voor onderzoek naar kwaliteit in de kinderopvang heeft 31 ideeën opgeleverd. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen een onderzoeker en een kinderopvangorganisatie.
Wet IKK
onderzoek.jpg

Subsidieaanvraag voor kwaliteitsonderzoek geopend

Voor onderzoek op het gebied van kwaliteit babyopvang, het effect van kinderopvang of professionalisering van pm'ers ligt 2 miljoen subsidie klaar. Wie wil?
Wet IKK
1Effect-kinderopvang.jpg

De effecten van kinderopvang

Kinderopvang is van wezenlijk belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Er zijn effecten aangetoond op o.a. de sociale vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling.
Wet IKK
Kwaliteit van kinderopvang sorteert effect op kinderen

Kwaliteit van kinderopvang sorteert effect op kinderen

Kwaliteit van kinderopvang sorteert vooral effect bij kinderen met weinig zelfregulatie, het vermogen om de eigen emoties en gedrag in de hand te houden.
Wet IKK
'VVE van groot belang voor maatschappij'

‘VVE van groot belang voor maatschappij’

Opnieuw toont buitenlands onderzoek aan dat Vroeg- en Voorschoolse Educatie loont. Australische en Britse onderzoekers concluderen dat vroegschoolse educatie het gemiddelde opleidingsniveau met 5 procent verhoogt en zien dat de sociaal-economische verschillen flink afnemen door voorschoolse educatie.
Wet IKK
Hoop op vervolgonderzoek gastouderopvang

Hoop op vervolgonderzoek gastouderopvang

Anne Meijer die onlangs voor de Rijksuniversiteit Groningen een afstudeeronderzoek deed naar professionaliteit in de gastouderbranche, hoopt dat haar onderzoek wordt vervolgd. 'Nederland blijft achter als het gaat om onderzoek binnen de kinderopvang. Ik hoop dat mijn onderzoek een opening biedt naar vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de gastouderopvang.'

Over wet ikk

Wet IKK: Wat verandert er per 1 januari 2018?

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is het omvangrijke plan dat de kwaliteit van de kinderopvangbranche de komende jaren vooruit moet stuwen. Maatregelen zoals meer pm’ers en vaste gezichten voor babygroepen en juist meer vrijheid en maatwerk voor bso’s en de inzet van pedagogische coaches (hbo) op alle locaties worden in de Wet IKK verankerd.

Lees meer

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Hoewel het Kwaliteitsakkoord is opgesteld in samenspraak met het werkveld, kwam er toch veel kritiek, met name op de eisen rond de bkr en de verplichte pedagogisch coach. Deze kritiek had vooral te maken met de kosten van de maatregelen en de angst dat deze kosten onvoldoende worden gecompenseerd door de overheid. Vanwege alle ophef heeft demissionair minister Lodewijk Asscher voor sommige maatregelen uitstel verleend. Wat gaat er wél veranderen per 1 januari 2018? Brancheorganisatie Kinderopvang maakte een document met daarin een overzicht van alle maatregelen die per 1 januari 2018 ingaan. Een beknopt overzicht:

Pijler: De ontwikkeling van het kind staat centraal

 • Het concretiseren van de pedagogische doelen in het pedagogisch beleid en zichtbaar maken in de praktijk.
 • Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt voor ouders (en in de bso ook voor het kind).
 • Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. Een kindvolgsysteem is niet verplicht, wel een planmatig volgen en registreren.

Pijler: Veiligheid en gezondheid

 • In het beleid worden grote risico’s onderkend en worden maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak wordt ontwikkeld samen met de pedagogisch medewerkers.
 • Op iedere kinderopvanglocatie moet tijdens openingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die beschikt over een gecertificeerd ‘kinder-EHBO’ diploma.

Pijler: Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

 • Aan een kind worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Voor kinderen met flexibele dagen geldt het ‘vaste gezichten-eis’ niet.
 • Bij aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag worden afgeweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal de helft van de vereiste BKR ingezet. In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen op welke tijden wel en op welke tijden niet wordt afgeweken van de BKR.
 • Er wordt een verruiming beoogd van de kwalificaties waarmee je in de bso kunt werken als pedagogisch medewerker. Dat betekent dat de lijst in de Cao (mogelijk) wordt uitgebreid.

Pijler: Kinderopvang is een vak

 • Pedagogisch medewerkers moeten beschikken over niveau 3F voor spreekvaardigheid. Voor de invoering wordt een ruime ingroeiperiode gehanteerd.
 • Scholing voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen.
 • Ook aan het taalniveau van niet-Nederlands sprekende pedagogisch medewerkers in de meertalige opvang (Engels, Frans, Duits) worden eisen gesteld. Dit wordt uitgewerkt in de Ministeriële regeling.
 • Vrijwilligers mogen niet langer formatief worden ingezet. Ze tellen dus niet mee in de berekening voor de BKR.
 • In het opleidingsplan moet worden beschreven hoe wordt ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers, en hoe dit wordt geconcretiseerd in de praktijk.
 • Bij formatieve inzet van beroepskrachten in opleiding (BBL’ers / BOL-stagiaires) wordt rekening gehouden met de opleidingsfase. De Ministeriële regeling zal (waarschijnlijk) naar de cao verwijzen om dit verder uit te werken, maar wel als restrictie stellen dat maximaal 33% van de formatief benodigde inzet uit beroepskrachten in opleiding mag bestaan.
 • Om de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers te stimuleren, wordt gestreefd naar een landelijk systeem van permanente educatie. Deze maatregel uit het akkoord IKK is niet opgenomen in de AMvB of in de Ministeriële regeling. Het is belegd bij Cao-partijen.

Overige maatregelen

Een aantal maatregelen uit de Wet IKK zijn uitgesteld naar 1 januari 2019.Dat gaat om:

 1. Wijzigingen in de BKR: 0-jarigen 1 : 3, 7-13 jarigen 1 : 12, 4-13 jarigen 1 : 11
 2. Pilots Innovatieve opvang
 3. Inzet pedagogisch beleidsmedewerker voor beleidsontwikkeling en coaching pedagogisch medewerkers (kwalificatie-eisen worden in de Cao geregeld).