Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving
Beleidsplan-Veiligheid-ANP.jpg

Hulpmiddel voor beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Kinderopvangorganisaties moeten een beleidsplan veiligheid en gezondheid vaststellen. Hoe te beginnen? Dit mag er in ieder geval niet in ontbreken.
AsscherANP.jpg

Geen vierogenprincipe in de bso

Demissionair minister Asscher heeft op Kamervragen laten weten het vierogenprincipe in de bso te schrappen uit het conceptbesluit. Dit doet hij op verzoek van Tweede Kamer-leden die de bezwaren van de brancheorganisaties naar voren brachten.

Partnerblog – Kan cameratoezicht de veiligheid verhogen?

Heeft u camera’s hangen op uw kinderdagverblijf? Grote kans van niet. Maar, als u ze wel hebt opgehangen, is door de camera’s uw kinderopvang veiliger geworden? Dat is moeilijk te zeggen.
Wet- en regelgeving
1vierogenprincipeANP.jpg

Bezwaar tegen vierogenprincipe bso

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) maakt bezwaar tegen de introductie van het vierogenprincipe in de bso. Samen met andere partijen stuurde de vereniging een brief naar de Kamerleden waarin een oproep wordt gedaan om deze bepaling aan te passen.
Wet- en regelgeving
1Vierogenprincipe.jpg

Vierogenprincipe: kinderdagverblijf wil gelijk halen

De eigenaresse van een kinderdagverblijf in Oirschot komt in verzet tegen een opgelegde boete. Zij zou zich niet aan het vierogenprincipe hebben gehouden, maar daar is de eigenaresse het niet mee eens. De zaak ligt bij de Raad van State.
Wet- en regelgeving
1Personenregister.jpg

DUO wordt uitvoerder personenregister

Wanneer het personenregister er komt is nog niet bekend, wel dat DUO de uitvoerder van dit systeem wordt.
Wet- en regelgeving
Ingrid Ruijters - Gastouderbureau GastVrij.png

Blog Ingrid Ruijters – 4ogenprincipe voor gastouders

Gastouders hoeven niet aan het vierogenprincipe te voldoen, maar maakt dat gastouderopvang minder professioneel?
Wet- en regelgeving
Incident Almere.jpg

Ophef nadat pm’er kind uit het oog verloor

Landelijke media berichten volop over een incident in Almere. Daar zag een pm'er over het hoofd dat een kind van de groep wegliep.
Wet- en regelgeving
Minister Asscher gaat ervan uit dat de kinderopvanginstellingen zelf aan de slag gaan om onveilige verbindingen te beveiligen.

Beveiligen camera’s is eigen verantwoordelijkheid houder

Minister Asscher ziet geen noodzaak om maatregelen te nemen om camera’s in de kinderopvang beter te beveiligen. Dit vindt hij de verantwoordelijkheid van de ondernemers/managers zelf. Onlangs bleek dat beelden van enkele camera’s in de kinderopvang openbaar te bekijken waren.
Wet- en regelgeving
Sommige kinderopvangorganisaties hebben ervoor gekozen camera's op de groepen te plaatsen om zo te voldoen aan het vierogenprincipe.

Kijk uit voor onbeveiligde camera’s in de kinderopvang

Onbeveiligde camera’s in de kinderopvang zorgen ervoor dat mensen over de hele wereld kunnen meegluren op de groep. De Russische website www.insecam.org zendt beelden van deze en vele andere webcams over de hele wereld uit. Dit ontdekten redacteuren van het programma Radar.

Over wet- en regelgeving

Meer regels, meer kwaliteit?

De kinderopvang heeft, los van de Wet IKK en Wet Harmonisatie, te maken met meer wetten en vormen van regelgeving. Denk aan het Bouwbesluit, hygiënemaatregelen, regelgeving rond privacy en dergelijke.

Lees meer

Nieuwbouw-locaties moeten al sinds 2012 voldoen aan de ventilatie-eisen van het nieuwste Bouwbesluit. Locaties in bestaande bouw kregen vijf jaar de tijd om ook aan de ventilatie-eisen te voldoen. Sinds 1 april 2017 moeten alle kinderopvanglocaties voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit 2012.

Luchtcapaciteit
De maatregelen houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten. Deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters. Voor slaapruimtes heeft dat grote consequenties. Gemiddeld valt de CO2-waarde daar drie keer hoger uit dan voorheen.

Hygiënerichtlijn
De ‘hygiënerichtlijn kindercentra’ richt zich op beroepskrachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso’s. In de hygiënecode zijn richtlijnen opgenomen over infectieziekten, persoonlijke hygiëne, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen, hygiëne en speel- en zwemgelegenheden en dieren, ongewenste dieren en agrarische verblijf. Toezichthouders gebruiken deze richtlijnen als naslagwerk bij hun inspecties.

Flesvoeding met kraanwater
Verder is in de hygiënerichtlijn opgenomen dat er geen sieraden gedragen mogen worden tijdens risicovolle handelingen (zoals tijdens verschonen). Ook nieuw is dat flesvoeding aangemaakt mag worden met gewoon kraanwater. Het is wel belangrijk dat dit water uit een andere kraan komt dan waar handen worden gewassen en voor het verschonen van kinderen.

Binnen- en buitenmilieu
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de Richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang uitgebracht. Hierin staat welke normen er gelden op gebied van luchtverversing, stoffigheid, kwik, temperatuur, vochtbalans, asbest, giftige planten en dergelijke.

Regeldruk
Hoewel minister Asscher de regeldruk in de kinderopvang wilde verminderen, lijken de nieuwe wetten de regeldruk juist alleen maar te versterken, meldt Actal, het adviescollege toetsing regeldruk in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken. Actal is een orgaan dat regering en parlement adviseert over regeldruk in allerlei branches. In 2013 kwamen ze met stevige kritiek naar buiten over de veel te hoge regeldruk in de kinderopvangbranche. Minister Asscher beloofde beterschap en paste mondjesmaat regels aan, maar met de belangrijke wetswijzigingen in het vooruitzicht komen er volgens Actal alleen nog maar meer regels bij. De organisatie vindt het een gemiste kans dat de wetsvoorstellen bijna geen informatie geven over de gevolgen van de veranderingen of alternatieven aandragen die minder regeldruk met zich meebrengen. Vooral peuterspeelzalen krijgen met een enorme toename van regeldruk te maken door de Wet Harmonisatie.

Privacy
Kinderopvangorganisaties moeten voorzichtig omgaan met gegevens en foto’s van kinderen op de groep. Twee jaar na gebruik van de opvang moeten privacygevoelige persoonsgegevens bijvoorbeeld officieel vernietigd worden. Dat het mis kan gaan, blijkt uit een incident in Baarn. Daar vond een passant allerlei vertrouwelijk materiaal dat onversnipperd in een tasje zat. Het was weggegooid door medewerkers van de naastgelegen kinderopvang. In de tas zaten foto’s waar kinderen herkenbaar op stonden, overzichten van taxiritten en lijsten met mailadressen en mobiele nummers van ouders.

Bewaren gegevens
Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Maar als het gaat om privacygevoelige gegevens, dan is de afspraak dat deze uiterlijk twee jaar nadat de opvang beëindigd is, verwijderd worden. Het langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl staat precies wat de regels zijn m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Welke gegevens mogen bijvoorbeeld verwerkt worden en welke niet? Voor welke doeleinden mogen deze verwerkt worden? En aan wie mogen persoonsgegevens verstrekt worden? Binnenkort worden de regels rondom privacy verder aangescherpt.