Home Tags Taalontwikkeling

taalontwikkeling

VVE en taalachterstanden
Voorlezen

Voorlezen in trek bij ouders

Steeds meer ouders realiseren zich dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. In 2009 las iets meer dan een kwart van de ouders aan hun kinderen voor, in 2012 is dit gestegen na...

VVE en taalachterstanden
VVE

Met VVE ook taalachterstand ouders wegwerken

De ouderbetrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde om VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) te laten slagen. De Onderwijsinspectie zal in voorschoolse instellingen daarom ook controleren of er V...

VVE en taalachterstanden
Taalachterstand

Aanpak taalachterstand is te versnipperd

Ouders raken in de war van de tegengestelde adviezen die ze krijgen over de aanpak van taalachterstanden. Het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de kinderopvang en het onderwijs hebben een ande...

VVE en taalachterstanden
kinderen

Aandacht voor kinderen van gedetineerde moeders

Hulporganisatie Humanitas begint een programma waarin kinderen van gedetineerde moeders worden begeleid. Het project 'Wie let er op de kleintjes?' gaat in alle vrouwengevangenissen in Nederland lop...

VVE en taalachterstanden
VVE

G37 ontvangt 95 miljoen euro voor betere VVE

Tot 2015 ontvangen de 37 grootste gemeenten in Nederland 95 miljoen euro om te investeren in VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie), schakelklassen en zomerscholen. Dit wordt onder andere gebruikt o...

Gezonde Kinderopvang
Baby's

Baby’s kennen de betekenis van woorden

Baby's van zes maanden blijken in staat de betekenis van woorden te begrijpen. Dit concluderen onderzoekers van de University of Pennsylvania. Door oogbewegingen en hersengolven te meten van proefp...

VVE en taalachterstanden
Kindvolgsysteem

‘Visie op kind-volgsysteem ontbreekt in actieplan onderwijs’

MOgroep en BOinK, Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, vinden dat minister van Bijsterveldt (onderwijs) in haar wetsvoorstel geen rekening heeft gehouden met het belang van één kind-v...

VVE en taalachterstanden
Taalcursus

KindeRdam pakt taalachterstanden medewerkers aan

De Rotterdamse kinderopvangorganisatie KindeRdam biedt pedagogisch medewerkers een speciaal op hen toegepaste taalcursus aan om het taalniveau te verbeteren. Het plan sluit aan op het plan van de g...

VVE en taalachterstanden
Extra VVE-geld grote gemeenten

Extra VVE-geld grote gemeenten

Vanaf 2012 tot 2015 krijgen grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, maar ook voor zomerscholen en schakelklassen. In totaal wordt er dit jaar 70 miljoen euro per jaa...

VVE en taalachterstanden
Nauwelijks effect educatieve media op jonge kinderen

Nauwelijks effect educatieve media op jonge kinderen

Amerikaanse onderzoekers van de American Academy of Pediatrics concluderen dat educatieve programma's op de tv of de computer noch de cognitieve, noch de taalvaardigheid van hele jonge kinderen sti...