Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

VVD: geen gratis kinderopvang maar goedkoper voor middeninkomens

Gratis kinderopvang bestaat niet, zegt VVD-woordvoerder Chantal Nijkerken-De Haan. De VVD ziet er niet veel in om daar nog meer miljarden aan uit te geven. Maar kinderopvang moet wel goedkoper worden voor de middeninkomens. En ook de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs kan beter. 
Wet- en regelgeving

Toeslagaffaire: ook frauderende ouders krijgen 30.000 euro

Het kabinet gaat de slachtoffers van de toeslagaffaire versneld compenseren. Dat heeft tot gevolg dat ook ouders die daadwerkelijk hebben gefraudeerd en die daarvoor soms zelfs zijn veroordeeld, aanspraak maken op een compensatie van 30.000 euro. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat niet te vermijden is.
Wet- en regelgeving

BMK steunt plannen D66, GroenLinks en ChristenUnie voor kinderopvang

In de Tweede Kamer zijn de afgelopen periode voorstellen ingediend van D66 en GroenLinks en van de ChristenUnie om de financiering van het kinderopvangstelsel te vereenvoudigen. De BMK geeft aan beide voorstellen te steunen.
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag

Zo wil het kabinet herhaling van de toeslagaffaire voorkomen

Het kabinet heeft een reeks plannen om een herhaling van de toeslagaffaire te voorkomen. Daar is meer voor nodig dan een aanpassing van het systeem van de kinderopvangtoeslag zelf, maar dat is voor de sector wel de belangrijkste maatregel.
Wet- en regelgeving

Gedupeerde ouders doen aangifte tegen Tamara van Ark

Ouders die het slachtoffer zijn van de toeslagaffaire, doen aangifte tegen voormalig staatssecretaris Van Ark en enkele andere bewindslieden. Volgens de advocaat van de ouders hebben zij zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf.
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag

Kinderopvang levert belangrijke bijdrage aan verbetertraject kinderopvangtoeslag

Het ministerie van SZW en de Belastingdienst zijn bezig met een programma om de dienstverlening rondom de kinderopvangtoeslag te verbeteren en het aantal hoge terugvorderingen terug te dringen. De maatregelen worden volgend jaar volledig uitgevoerd. Met het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst over de afgenomen uren levert de kinderopvangsector een essentiële bijdrage.
Wet- en regelgeving

‘Kabinet hoeft niet af te treden vanwege toeslagaffaire’

Het kabinet keert snel 30.000 euro uit aan alle gedupeerde ouders in de toeslagaffaire. Voor veel ouders is dit voorlopig voldoende, al plaatsen ze kanttekeningen. Intussen vindt een meerderheid van de Nederlanders dat het kabinet ondanks het geschonden vertrouwen kan aanblijven.
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag

Wat zijn de alternatieven voor de kinderopvangtoeslag?

Het systeem van kinderopvangtoeslag en de toeslagen voor zorg en huur moet simpeler worden. Dat vindt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën. Maar het zal nog wel even gaan duren, waarschuwde ze bij de presentatie van een rapport met ambtelijke voorstellen.
Wet- en regelgeving
Felix Rottenberg

Felix Rottenberg: ‘De overheid doet ook veel goed’

De verhoren in de Tweede Kamer over de toeslagaffaire hebben BK-voorzitter Felix Rottenberg aangegrepen. Maar het moet allemaal beter kunnen, en een hoofdschuldige is niet aan te wijzen. 'Het systeem werkte niet, dat drong ook tot ons veel te langzaam door.' 
Wet- en regelgeving

‘Het was als een tank die over een alleenstaande moeder reed’

Gjalt Jellesma van BOinK kijkt terug op een enerverende week van verhoren over de toeslagaffaire in de Tweede Kamer. Er is zeer veel fout gegaan, maar volgens hem is dat geen reden om het toeslagsysteem nu hals over kop af te schaffen. 'Continuïteit voor ouders en ondernemers is van groot belang, hebben eerdere ervaringen uitgewezen.'

Over wet- en regelgeving

Meer regels, meer kwaliteit?

De kinderopvang heeft, los van de Wet IKK en Wet Harmonisatie, te maken met meer wetten en vormen van regelgeving. Denk aan het Bouwbesluit, hygiënemaatregelen, regelgeving rond privacy en dergelijke.

Lees meer

Nieuwbouw-locaties moeten al sinds 2012 voldoen aan de ventilatie-eisen van het nieuwste Bouwbesluit. Locaties in bestaande bouw kregen vijf jaar de tijd om ook aan de ventilatie-eisen te voldoen. Sinds 1 april 2017 moeten alle kinderopvanglocaties voldoen aan de normen uit het Bouwbesluit 2012.

Luchtcapaciteit
De maatregelen houden in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten. Deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters. Voor slaapruimtes heeft dat grote consequenties. Gemiddeld valt de CO2-waarde daar drie keer hoger uit dan voorheen.

Hygiënerichtlijn
De ‘hygiënerichtlijn kindercentra’ richt zich op beroepskrachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso’s. In de hygiënecode zijn richtlijnen opgenomen over infectieziekten, persoonlijke hygiëne, schoonmaken en desinfecteren, bouw en inrichting, voedselveiligheid, geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen, hygiëne en speel- en zwemgelegenheden en dieren, ongewenste dieren en agrarische verblijf. Toezichthouders gebruiken deze richtlijnen als naslagwerk bij hun inspecties.

Flesvoeding met kraanwater
Verder is in de hygiënerichtlijn opgenomen dat er geen sieraden gedragen mogen worden tijdens risicovolle handelingen (zoals tijdens verschonen). Ook nieuw is dat flesvoeding aangemaakt mag worden met gewoon kraanwater. Het is wel belangrijk dat dit water uit een andere kraan komt dan waar handen worden gewassen en voor het verschonen van kinderen.

Binnen- en buitenmilieu
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft de Richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang uitgebracht. Hierin staat welke normen er gelden op gebied van luchtverversing, stoffigheid, kwik, temperatuur, vochtbalans, asbest, giftige planten en dergelijke.

Regeldruk
Hoewel minister Asscher de regeldruk in de kinderopvang wilde verminderen, lijken de nieuwe wetten de regeldruk juist alleen maar te versterken, meldt Actal, het adviescollege toetsing regeldruk in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken. Actal is een orgaan dat regering en parlement adviseert over regeldruk in allerlei branches. In 2013 kwamen ze met stevige kritiek naar buiten over de veel te hoge regeldruk in de kinderopvangbranche. Minister Asscher beloofde beterschap en paste mondjesmaat regels aan, maar met de belangrijke wetswijzigingen in het vooruitzicht komen er volgens Actal alleen nog maar meer regels bij. De organisatie vindt het een gemiste kans dat de wetsvoorstellen bijna geen informatie geven over de gevolgen van de veranderingen of alternatieven aandragen die minder regeldruk met zich meebrengen. Vooral peuterspeelzalen krijgen met een enorme toename van regeldruk te maken door de Wet Harmonisatie.

Privacy
Kinderopvangorganisaties moeten voorzichtig omgaan met gegevens en foto’s van kinderen op de groep. Twee jaar na gebruik van de opvang moeten privacygevoelige persoonsgegevens bijvoorbeeld officieel vernietigd worden. Dat het mis kan gaan, blijkt uit een incident in Baarn. Daar vond een passant allerlei vertrouwelijk materiaal dat onversnipperd in een tasje zat. Het was weggegooid door medewerkers van de naastgelegen kinderopvang. In de tas zaten foto’s waar kinderen herkenbaar op stonden, overzichten van taxiritten en lijsten met mailadressen en mobiele nummers van ouders.

Bewaren gegevens
Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Maar als het gaat om privacygevoelige gegevens, dan is de afspraak dat deze uiterlijk twee jaar nadat de opvang beëindigd is, verwijderd worden. Het langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl staat precies wat de regels zijn m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Welke gegevens mogen bijvoorbeeld verwerkt worden en welke niet? Voor welke doeleinden mogen deze verwerkt worden? En aan wie mogen persoonsgegevens verstrekt worden? Binnenkort worden de regels rondom privacy verder aangescherpt.