Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Is een freelance pm’er wel óf niet btw-plichtig?

Frida Noordzij
Het aantal freelance pedagogisch medewerkers neemt toe. De LRK-geregistreerde kinderopvang is vrijgesteld van btw, maar geldt dat ook voor freelancers? Daar lijkt verwarring over te bestaan. 'Onzekerheid is killing.'
AdobeStock

Zzp’ers in de zorg en het onderwijs zijn vrijwel allemaal vrijgesteld van btw. Wanneer kinderopvang voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang en voldoet aan voorwaarden van de Wet op de omzetbelasting, is deze vrijgesteld van btw geldt. Logischerwijs zou je denken dat dit ook geldt voor kwalificeerde freelance pedagogisch medewerkers (pm’ers), die zichzelf verhuren aan kinderopvangorganisaties.

Tadaah

Steven Lenderink van het dienstenplatform Tadaah voor freelancers in de kinderopvang, zorg en onderwijs, bevestigt dat aan freelance pm’ers dezelfde kwalificatie-eisen worden gesteld als aan pm’ers in vaste dienst. Dat is tevens vastgelegd in de Wet kinderopvang. Volgens Lenderink kan één-op-één de vergelijking worden getrokken met freelancers in de zorg en het onderwijs, die ook geregistreerd moeten staan in een kwaliteitsregister, en een opdrachtovereenkomst moeten kunnen aantonen.

Landelijk Register Kinderopvang

Deze zzp’ers moeten beschikken over de juiste diploma’s en kwalificaties om als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan, zijn (verplicht) geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit betekent dat ze ook in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en continu gescreend worden.

2.000 freelance pm’ers

Naar schatting zijn er zo’n 2.000 freelance pm’ers. Zo’n 1.000 daarvan zijn aangesloten bij Tadaah. Kinderopvangorganisaties kunnen online een dienst plaatsen, wanneer bijvoorbeeld een vaste pm’er ziek is, die vervolgens naar alle beschikbare freelance pedagogisch medewerkers wordt verstuurd. De eerste die reageert, pakt de dienst op. Kinderopvangorganisatie kunnen ook rechtstreeks freelancers selecteren, die bijvoorbeeld al eerder zijn ingehuurd door de organisatie.

‘Zorgwekkende stellingname’

Onlangs werd Lenderink ‘geconfronteerd met een zorgwekkende stellingname van de Belastingdienst, inzake de omzetbelasting voor freelancers in de kinderopvang’. Waar voorheen freelancers in de kinderopvang van Belastinginspecteurs veelal hoorden dat ze niet btw-plichtig zijn, kwam daar onlangs ‘abrupt’ verandering in, vertelt Lenderink: ‘De Belastingdienst stelt bij sommige zzp’ers dat hun diensten, uitgevoerd in de kinderopvang, wél btw-belast zijn. De btw-vrijstelling zou alleen van toepassing zijn op kinderopvangorganisaties.’

Voorzien in behoefte

Een niet goed te begrijpen standpunt, vindt Lenderink, die uitlegt dat Tadaah is opgericht door een groep pedagogisch medewerkers die wil voorzien in een behoefte: flexibele, freelance beroepskrachten in de kinderopvang. Zoals hierboven genoemd zijn alle pm’ers die zich als freelancers inschrijven bij Tadaah, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Anders is het wettelijk gezien niet mogelijk om in de kinderopvang te werken.

Btw-plicht

‘Het kan niet zo zijn dat iemand die werkzaamheden in de kinderopvang uitvoert en voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang, btw-plichtig is. Kinderopvangorganisaties zijn niet btw-plichtig, dus de btw die deze zzp’ers moeten afdragen moeten ze óf van hun eigen loon afhalen, óf verhalen op de kinderopvangorganisaties’, vertelt Lenderink. Hij twijfelt of er sprake is van willekeur bij de inspecteurs die besluiten dat een zzp’er in de kinderopvang wél btw-plichtig is.

Brief staatssecretaris

Lenderink schreef daarom de volgende brief (samengevat) aan de staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief:

Net als de zorgsector en het onderwijs is de kinderopvang vrijgesteld van omzetbelasting. Organisaties brengen geen BTW in rekening aan de opdrachtgevers, in casu: de ouders.

Om de kinderopvang draaiende te houden maken veel kinderopvangorganisaties, naast het vaste team van pedagogische medewerkers, gebruik van flexibele krachten zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Deze laatste groep viel tot voor kort onder de btw-vrijstelling en zzp’ers factureerden dan ook vrijgesteld van btw aan de kinderopvangorganisaties.

Op 8 mei jongstleden kwam daar abrupt verandering in. De belastingdienst heeft haar zienswijze hieromtrent gewijzigd en zich op het standpunt gesteld dat genoemde diensten in de kinderopvang door zzp’ers wel btw-belast zijn. De onderbouwing die daarbij gegeven werd is dat de btw-vrijstelling alleen van toepassing zou zijn voor opvangorganisaties.

Tadaah als platform in de kinderopvang vertegenwoordigt inmiddels een groep van bijna 1.000 zzp’ers in de kinderopvang. Zoals bekend is Tadaah enkele jaren vanuit ideologisch oogpunt opgericht door een groep samenwerkende pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Het zal geen verassing zijn dat deze groep enorm geschrokken is van de gewijzigde zienswijze en een flinke schadepost voorziet bovendien.

Wij zijn van mening dat de belastingdienst een onjuiste stelling heeft ingenomen, de onderbouwing daarbij is kortweg samengevat:

 1. De kinderopvang is vrijgesteld van btw wanneer voldaan wordt aan de bepalingen in de Wet op de Kinderopvang. Er wordt daarin geen uitzondering gemaakt voor organisaties of zzp’ers.
 2. Zzp’ers die via Tadaah werken gaan direct een overeenkomst van opdracht aan met de kinderopvangorganisatie en zijn zelf verantwoordelijk daarvoor (debiteurenrisico, aansprakelijkheid, nakoming en ontbinding). Er is derhalve sprake van een zuiver platform, hetgeen niet vergeleken kan worden met uitzend- of intermediairs diensten.
 3. Er zijn kwaliteitseisen: zzp’ers die via Tadaah werken dienen te beschikken over het juiste diploma en dienen te zijn opgenomen in het Personenregister Kinderopvang. Niet iedereen kan aan de slag.
 4. Zzp’ers in Zorg en Onderwijs vallen, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, onder de btw-vrijstelling van die sector. Het is redelijk om dat gelijk te stellen met de Kinderopvang omdat de diploma en registratie eis daarbij doorslaggevend is, immers een schoonmaakdienst in het ziekenhuis valt niet onder de vrijstelling.
 5. Zzp’ers die zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel krijgen meestal een aangiftebrief van de belastingdienst met daarin de bevestiging dat men is vrijgesteld van omzetbelasting (btw).
 6. Er geldt een vrijstelling voor het IKC (Integraal Kind Centrum) wanneer diensten uit onderwijs en kinderopvang aan elkaar worden verleend. In feite is dat, in fiscale zin, een gelijke situatie als wanneer een kinderopvangorganisatie een dienst overeenkomt met een zzp’er.

Belastingdienst

We vroegen de Belastingdienst om een reactie. Is er sprake van willekeur? En hoe kan het dat freelance pedagogisch medewerkers in sommige gevallen wel als btw-plichtig worden gezien? ‘De Wet kinderopvang én de Wet omzetbelasting bepalen of je btw-vrij bent gesteld of niet’, vertelt een woordvoerder. ‘De btw kent geen sectorale vrijstellingen. In de btw wordt per prestatie die door een ondernemer wordt verricht, beoordeeld of een vrijstelling van toepassing is. Dat geldt ook voor de kinderopvang. Dus elke ondernemer wordt individueel getoetst.’

‘Er bestaat een btw-vrijstelling voor de opvang van kinderen in kinderopvang of gastouderopvang. Daarvoor gelden echter voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vermeld in artikel 11, lid 1, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting. Die wet sluit aan bij de Wet kinderopvang.’

Meer duidelijkheid

Lenderink hoopt toch op meer duidelijkheid wat betreft de btw-plicht voor freelancers in de kinderopvang, juist omdat de freelancers die bij Tadaah staan ingeschreven allemaal moeten voldoen aan de kwalificatie-eisen uit de Wet kinderopvang. ‘Tóch een btw-plicht kan grote financiële gevolgen hebben voor freelancers én kinderopvangorganisaties. Want wie gaat de naheffing betalen? Het zou fijn zijn als de Belastingdienst transparant beleid voert en haar stellingname in deze duidelijk kan onderbouwen. Anders lijden de freelancers straks schade. Onzekerheid is killing voor mensen.’

4 REACTIES

 1. Een fout in het artikel, n.l. het kopje “Landelijk register Kinderopvang”‘. Daar staat dat ZZP-ers (de freelance PM-ers) verplicht ingeschreven moeten staan in het LRK, maar dit kan niet. Het LRK is alleen voor kinderopvangvoorzieningen/locaties.
  Vermoedelijk moet Landelijk Register Kinderopvang vervangen worden door Personenregister Kinderopvang, waar Steven Lenderink ook naar verwijst in zijn brief aan de staatssecretaris, betreft de kwaliteitseisen van de ZZP-ers.

 2. Lees alle reacties
 3. Sinds begin 2019 heb ik meerdere malen, mede voorzien van de uitspraak van de Belastingdienst, aangegeven dat de informatie die o.a werd/ wordt verspreid door diverse platforms inzake deze BTW kwestie ( de vermeende vrijstelling BTW) , niet correct is.
  Ik hoop van harte dat deze platforms nu ook hun verantwoordelijk voelen en de naheffing voor al deze gedupeerden, voor rekening nemen.

 4. Veel zorgondernemers zijn Btw-vrijgesteld op grond van artikel 11 lid 1 Wet op de Omzetbelasting. Velen laten zich bemiddelen door een bemiddelingsbureau. Die op hun beurt de kennis/arbeid van de zorgondernemers ter beschikking stellen aan de instellingen. En het ter beschikking stellen van arbeid is altijd Btw-plichtig.
  Hier zijn enkele rechterlijke uitspraken over geweest van het Europese Hof (2012 en 2016) en de Hoge Raad (2014).

  Trek je deze uitspraken door naar de pedagogische freelancers, dan kan ik me voorstellen dat de belastingdienst komt met een Btw-naheffing.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.