Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

SEO rekent recht op toegang kinderopvang door

De Regiegroep Kindcentra 2020 en Platform Kindcentra hebben elk de informateur Mariëtte Hamer een brief geschreven over de kinderopvang en het gewenste voorzieningenniveau, onder andere in de pedagogische-educatieve infrastructuur. Hierin staat een verwijzing naar een rapportage van SEO Economisch Onderzoek. Deze omvat doorrekeningen van mogelijke varianten van het recht op toegang tot kinderopvang. 
kinderopvangtoeslag
Fotolia

De regiegroep Kindcentra 2020 vertegenwoordigt bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, jeugdhulp en gemeenten. De Regiegroep heeft een zogenaamd ‘kind-MBA’, een Minimum Basis Arrangement, uitgewerkt. De basis voor dit arrangement ligt in het antwoord op de vraag welke minimale omvang tot kinderopvang nodig is om een blijvend positief effect te hebben op de ontwikkeling (sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch) van kinderen. Volgens de Regiegroep is de wetenschap daar eenduidig over: dit zou moeten bestaan uit minimaal vier dagdelen (of twee dagen) voor kinderen van nul tot vier jaar en twee dagdelen voor kinderen van vier tot dertien jaar. Ook de SER sluit er in haar rapportage Een kansrijke start op aan. SEO Economisch Onderzoek heeft op verzoek van Het Kinderopvangfonds (HK) en de Brancheverenging Maatschappelijke Kinderopvang mogelijke varianten van dit kind-MBA doorgerekend. de SER zoekt daarbij aansluiting bij de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) van het kabinet. Tevens is als extra variant een aanbod doorgerekend van drie dagen kinderopvang voor elk kind.

Generiek toegankelijke voorziening

Belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van deze varianten is volgens de Regiegroep, dat kinderopvang voor alle kinderen van nul tot dertien jaar een generiek toegankelijke voorziening is waarbij ‘de toegang aan de poort’ niet beperkt wordt door bepaalde criteria (zoals arbeidseis, doelgroep et cetera). Een dergelijke voorziening biedt alle kinderen gelijke kansen, bevordert inclusiviteit, gaat segregatie tegen en stelt ouders in staat om te werken. Daarbij zou de mogelijkheid open moeten worden gelaten  m een aanvullend budget aan gemeenten ter beschikking te stellen voor kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben.

SEO rekent scenario’s door

Het Kinderopvangfonds (HK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de budgettaire effecten van acht scenario’s voor deels gratis kinderopvang door te rekenen waarbij wordt uitgegaan van toegankelijkheid van het stelsel voor alle kinderen voor minimaal twee dagen, ongeacht het werk of inkomen van hun ouders. Dan is er sprake van één inclusieve voorziening en één financieringssysteem voor kinderen van werkende en niet-werkende ouders. Gevraagd is de berekening uit te voeren uitgaande van IKK-kwaliteit en uitgaande van een extra kwaliteitsimpuls. Voor de extra kwaliteitsimpuls is uitgegaan van twee varianten. De één met een kostenstijging conform de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK); de ander gaat uit van een alternatief voorstel van HK/BMK met realistischere kosten voor de kwaliteitsimpuls.

Toetsen op doelen

Het kabinet gaf in zijn SVK rapportage aan mogelijke scenario’s op drie doelen te toetsen: het verhogen van arbeidsparticipatie, het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en vereenvoudiging van het stelsel. Regiegroep Kindcentra 2020 heeft daar een vierde doel aan toegevoegd: het versterken van de samenhang in kindvoorzieningen.

Samenhang

‘Met het versterken van de samenhang in kindvoorzieningen doelen wij op het versterken van de samenhang tussen primair onderwijs en kinderopvang, en op de mogelijkheid tot vorming van kindcentra. Secundair doelen wij daarbij ook op de samenhang met jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdzorg, gemeentelijk beleid, sport, cultuur, welzijn en andere voorzieningen voor jonge kinderen. Ook het kabinet bekijkt de scenario’s van SVK vanuit deze samenhang en kijkt niet sec naar kinderopvang. ‘Herziening van het kinderopvangstelsel is het meest effectief als dit gebeurt vanuit een visie op de samenhang in de pedagogische-educatieve infrastructuur,’ aldus de Regiegroep.

SER rapport

Volgens de Regiegroep omvatten deze vier doelen eveneens de doelstellingen die de SER in Een kansrijke start formuleert, te weten: betaalbaarheid, toegankelijkheid, een transparant en eenvoudig financieringssysteem, kwalitatief goede buitenschoolse opvang en sluitende dagarrangementen. Met deze doelen in de hand heeft de Regiegroep Kindcentra 2020 de scenario’s van SEO geëvalueerd ten opzichte van de huidige situatie en geven deze evaluatie als advies mee bij de opstelling van een regeerakkoord.

Rechtstreekse financiering

Bij het doel ‘vereenvoudiging van het stelsel’ speelt een aantal aspecten een rol bij de evaluatie van de verschillende beleidsopties: SEO heeft bij de doorrekening geen rekening gehouden met de vraag of er sprake is van rechtstreekse financiering (c.q. directe of instellingsfinanciering) of een toeslagenstelsel. De Regiegroep is voorstander van rechtstreekse financiering.  In de vorige brief van de Regiegroep aan informateur Tjeenk Willink stond: “Rechtstreekse financiering is een uitwerkingsvorm. Hiermee wordt een fors deel van het terugvorderingsrisico opgelost; ouders betalen immers enkel de nettobijdrage. Een groot voordeel van rechtstreekse financiering is bovendien dat de ouder exact weet wat hij/zij netto betaalt en er dus prijstransparantie ontstaat. Ook de beleving dat kinderopvang ‘duur’ is valt daarmee weg.” Nu wordt daarop aangevuld dat bij alle varianten sprake kan zijn van rechtstreekse financiering. Voor varianten waarbij zowel het kind-MBA als de meeruren gratis zijn, is rechtstreekse financiering het uitgangspunt. Varianten waar een inkomensafhankelijke bijdrage geldt, maken het voor de ouder complexer. Voor de overheid impliceert het loslaten van de inkomensafhankelijkheid dat afscheid genomen kan worden van het toeslagenstelsel, aldus de Regiegroep in de brief aan de informateur.

Urgent

Volgens de Regiegroep moet er vanuit het belang van de kinderen, ouders en maatschappij nú iets gebeuren. ‘Wij realiseren ons dat een oplossing voor het huidige toeslagenstelsel urgent is, dat oplossingen niet eenvoudig zijn en dat stelselwijzigingen van deze omvang een meerjarige periode vergen die mogelijk één kabinetsperiode overschrijden. Om die reden hebben wij gezocht naar varianten die ook binnen de huidige Wet kinderopvang gerealiseerd kunnen worden en gelijktijdig het pad plaveien naar een eventuele gewenste fundamentele stelselwijziging. Daarom dringen wij er bij de formerende partijen op aan dat zij, naast langere termijnafspraken over stelselherzieningen, in het komend regeerakkoord in ieder geval op korte termijn het toegangsrecht voor twee dagen kinderopvang voor alle kinderen van nul tot dertien jaar realiseren. En dat ze per direct beleid formuleren om de samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang te stimuleren en waar mogelijk belemmeringen weg te nemen.

Basis voor gesprek

De Regiegroep denkt dat met deze SEO-scenario’s en de daarbij behorende doorrekening, er een goede basis ligt voor het gesprek tussen formerende partijen over de voor- en nadelen van de verschillende varianten. ‘Het SER-advies geeft heldere argumenten vóór een generiek toegangsrecht voor alle kinderen van nul tot dertien jaar. De SEO-rapportage maakt een evenwichtige afweging mogelijk van de voor- en nadelen van diverse varianten van het toegangsrecht.’

Ook het Platform Kindcentra heeft naar aanleiding van de SEO rapportage een brief aan de informateur geschreven. Aan het Platformoverleg nemen 26 organisaties deel (werkgevers-, werknemers- en ouderorganisaties en organisaties als Women Inc, NOC-NSF et cetera). In die brief sluit het platform aan op de wens om binnen de bandbreedte van de SEO doorrekening tot een regeerakkoord te komen en in te zetten op kinderopvang als een generieke voorziening voor alle kinderen van 0-13 jaar.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.