Home Tags Kinderopvangbeleid overheid

kinderopvangbeleid overheid

Ontwikkeling van kinderen

Stageplaatsen kinderopvang voor leerlingen speciaal onderwijs

Kanteel kinderopvang is de samenwerking aangegaan met het voortgezet speciaal onderwijs en biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt praktijkervaringsplaatsen aan in de kinderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering

Uitgaven kinderopvang stijgen harder dan gedacht

Het gebruik van kinderopvang stijgt harder dan gedacht. Daardoor zijn de overheidsuitgaven voor de kinderopvang in 2018 met € 80 miljoen naar boven bijgesteld, ten opzichte van de afspraken in het Regeerakkoord.
Wet- en regelgeving

Alleen VOG-kinderopvang nog geldig voor personenregister

Iedereen die werkzaam is in de kinderopvang met een Verklaring Omtrent Gedrag met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) moet binnenkort een nieuwe VOG aanvragen.
Wet- en regelgeving

Regeerakkoord stelt teleur

De lobby vooraf was geslaagd. Bijna ieder verkiezingsprogramma van iedere politieke partij had het basisrecht op kinderopvang opgenomen. De SER had het in haar advies staan, dus er werd veel verwacht van het regeerakkoord. Een teleurstelling. Hoe nu verder?
Toezicht kinderopvang

Model-inspectierapporten 2018 beschikbaar

De Rijksoverheid heeft de nieuwe modelrapporten voor 2018 gepubliceerd voor alle vormen van kinderopvang. Deze rapporten laten zien waar de inspectie op let tijdens een bezoek.
Ouders
Kinderopvang kan een (tijdelijke) oplossing bieden om ouders die te maken hebben met een langdurige ziekte te ontlasten en de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Regeling bij ziekte moet meer bekendheid krijgen

Ouders die langdurig ziek zijn en hun kind toch kinderopvang gunnen, kunnen een beroep doen op de Sociaal Medische Indicatie bij hun gemeente. Minister Asscher wil de bekendheid van deze regeling vergroten, zowel bij gemeenten, kinderopvangorganisaties als ouders.
Toezicht kinderopvang
Hoewel minister Asscher

‘Nog geen concrete stappen voor kindcentra’

Minister Asscher vindt het nog te vroeg om direct tot actie over te gaan met aanpassing van regels voor kindcentra.
Ouders
Het argument dat opc's niet aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen (zoals het vaste gezichtencriterium) is voor Asscher aanleiding geweest hen los te koppelen van kinderopvangtoeslag.

Asscher wil bewijs voor minder stabiliteit in opc’s

Minister Asscher laat onderzoek doen naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (opc’s). Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink gaat dit onderzoek namens het NCKO uitvoeren.
Pedagogiek
Korein wil met het aannemen van een directeur Pedagogiek

Korein krijgt directeur Pedagogiek

Korein Groep, heeft, in de persoon van Wilma van Esch, een directielid aangenomen dat zich volledig gaat bezighouden met het pedagogische domein binnen de organisatie.
Wet- en regelgeving
Het ministerie van Sociale Zaken gebruikt de internetconsultatie om betrokkenen over de wetswijziging te informeren

Ministerie peilt meningen over aanpassingen Wet Kinderopvang

Het ministerie is van plan de Wet Kinderopvang op enkele punten te wijzigen. De belangrijkste is dat peuterspeelzalen straks onder de Wet Kinderopvang komen te vallen. Het andere wetsvoorstel gaat over Het Nieuwe Toezicht. Zijn dit goede aanpassingen? U mag tot 9 december uw mening geven.