Vakblad Management Kinderopvang

Red het IKC

Twee jaar geleden liet een onderzoek zien dat van de bijna honderd scholen met een IKC-bordje er maar zeven waren die daadwerkelijk recht hadden op deze titel. Ruim acht jaar geleden kwam de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK) met een 10 puntenplan. Vier jaar later werd het opgefriste plan op het congres Brede Scholen aan minister Kamp aangeboden. En wie er nu naar kijkt, ziet dat de punten nog steeds hoogst actueel zijn.
Kwaliteit Opvang

Waarheen leidt de weg …

Minister Asscher kraakt een paar harde noten over de gastouderopvang in zijn Beleidsdoorlichting Kinderopvang. Het brengt de verschillende visies in de branche naar boven en leidde tot de oprichting van een nieuwe belangenbehartiger. Hoe moet het verder met de gastouderopvang?

Almere borgt kwaliteit door netwerk

Het expertisenetwerk ENTZA in Almere is een jaar bezig. En er zijn al heel wat stappen gezet, zeggen de initiatiefnemers. Er zijn verbindingen tot stand gebracht tussen alle partijen die zich bezighouden met kinderen van nul tot zes. De kinderopvang maakt een professionaliseringsslag.
Financiën en bedrijfsvoering

De fiscale risico’s van vrijwilligers

Bij het exploiteren van tussenschoolse opvang door kinderopvangorganisaties wordt vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers. Weet u wat de fiscale gevolgen zijn van het inschakelen van vrijwilligers?
Permanente educatie en opleidingen

Met eigen vakschool naar mbo 4

Hoe zit je de crisisjaren uit en zorg je tegelijkertijd voor verdere professionalisering van je medewerkers? Kinderopvang Solidoe begon een eigen vakschool. Inmiddels zijn 120 pedagogisch medewerkers opgeleid op mbo niveau 4.
Financiën en bedrijfsvoering

Durf los te laten

Als je als leidinggevende niet constant op de werkvloer aanwezig kunt zijn, heeft dat invloed op je manier van werken. Zet niet in op sturen en controleren, maar ga stimuleren en ondersteunen.

Cortisol

Bij wijze van uitzondering bespreek ik in deze rubriek deze keer geen proefschrift of wetenschappelijk artikel, maar een scriptie. Anne Elzerman, in 2015 masterstudent van de Universiteit van Amsterdam, stortte zich op studies waarin cortisol bij kinderen in de opvang is onderzocht. Cortisol wordt ook wel een ‘stresshormoon’ genoemd, en hogere niveaus van cortisol duiden dan op ‘crèchestress’. Is deze interpretatie van cortisol terecht? En wat betekenen hogere cortisolniveaus nu precies voor het welbevinden van kinderen?
Wet- en regelgeving

Advies over het belang van kindvoorzieningen

De Sociaal-Economische Raad analyseerde de sociaal-economische effecten van voorschoolse kindvoorzieningen en deed voorstellen tot verbetering van het stelsel. Investeringen zijn niet alleen nodig vanuit sociaal-economisch oogpunt, maar ook om ontwikkeling te bevorderen en segregatie tegen te gaan. Een gesprek met voorzitter Mariëtte Hamer.
Permanente educatie en opleidingen

Op naar de T-vormige pm’er

De pm’er van de toekomst moet kunnen samenwerken, over haar vak kunnen reflecteren, innovatief zijn – en niet vies van ict. Waarom zijn deze vaardigheden zo belangrijk, en wat moet er gebeuren voor het zover is?
Financiën en bedrijfsvoering

Loonsanctie bij onvoldoende re-integratie

Wanneer je je als werkgever onvoldoende inspant voor een re-integratie van een zieke werknemer, loop je het risico op een loonsanctie en moet je nog eens een periode langer doorbetalen. Soms heeft een kinderopvangorganisatie wel erg veel pech.