Congres Inclusie van het jonge kind

Samenwerking tussen opvang, onderwijs en zorg

De ontschotting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp is een niet te stoppen ontwikkeling. De opbouw van passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen brengt de vorming van één pedagogische infrastructuur voor kinderen 0-6 jaar dichterbij. Inmiddels is er in Nederland op verschillende plekken, onder meer binnen het project PACT, ervaring opgedaan met het inclusief werken. Dat brengt ons tot de vraag: waar staan we nu, wat levert het op en hoe gaan we verder?

Thema’s die tijdens het congres aanbod komen:

✓ Waar staan we nu als het gaat om inclusief werken?
✓ Het hoe en waarom rond het creëren van één pedagogische voorziening
✓ Vroegsignalering en vroegbehandeling: wat levert inclusief werken op?
✓ Wat kan je leren van gemeentes die voorop lopen?
✓ Voorbeelden uit binnen- en buitenland

Leer in één dag:

  • Hoe inclusief samenwerken in de praktijk gerealiseerd wordt.
  • Hoe je inclusief werken bij de eigen gemeente hoger op de agenda krijgt.
  • Hoe je een pedagogische omgeving creëert waarin opvang, onderwijs en zorg samenwerkt.
  • Wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van inclusief werken als het gaat om regelgeving en financiering.

Het congres Inclusie voor het jonge kind biedt antwoord op al deze vragen met theorie en voorbeelden uit de praktijk.

Schrijf je nu in en leer hoe inclusie ook voor jouw organisatie of gemeente kan werken. En kom in contact met collega’s uit kinderopvang, jeugdhulp en gemeentes.

09.00
Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en introductie door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Terugblik op het innovatieproject Pedagogisch PACT

Hoe inclusief kun je zijn? Hoe ver zijn we al en welke nieuwe vragen heeft dit opgeleverd? Waar staan we nu? Ook de conclusies uit het wetenschapsonderzoek van PACT komen aan de orde.
Dr. Jeanette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van het wetenschapsteam van PACT

10.15
Lees meer Sluiten
De doorgaande lijn 0 – 6 jaar: de theorie

In Nederland ligt er een knip bij 4 jaar. Welke pedagogische argumenten zijn er om één pedagogische voorziening te creëren voor kinderen van 0 – 6 jaar?
Dr. Annerieke Boland, lector Jonge kind, Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar

10.30
Lees meer Sluiten
De doorgaande lijn 0 – 6 jaar: de praktijk

Drie korte presentaties: hoe kan een pedagogisch aanbod voor 0 – 6 jaar er uit zien? Korte presentaties van vijf minuten door drie schoolleiders/ directeuren van kindcentra die bewust 0-6 jaar in hun organisatie als unit nemen. Gevolgd door een interactieve discussie met de zaal. Met o.a. Mireille van Duuren, Schooldirecteur OBS Jan Ligthart, Vlaardingen en Lucille Keursten, directrice in het basisonderwijs en Wilma van der Mark, assistent leidinggevende in de kinderopvan en Kirstie van der Heide, directeur Kindcentrum de Aventurijn

11.00
Koffie- en theepauze
11.30
Lees meer Sluiten
Eerste ronde verdiepingssessies

Bekijk het uitgebreide overzicht van de verdiepingssessies.

12.30
Lunchpauze en gelegenheid tot intervisie en netwerken
13.30
Lees meer Sluiten
Maatschappelijke kosten en baten: een Maatschappelijke Business Case

Vroegsignalering en vroegbehandeling: wat levert het inclusief werken eigenlijk op? Wat zijn de besparingen in de tweedelijns zorg als er binnen de kinderopvang en primair onderwijs meer wordt samengewerkt met jeugdhulp of maatschappelijk werk? Een Nijmeegse analyse in de vorm van een Maatschappelijke Business Case levert aanknopingspunten op. Het onderbouwd inzichtelijk maken van toekomstige baten, kan helpen bij het vinden of realiseren van (gemeentelijke) subsidiepotjes.
Emma Verheijke, managing partner, onderzoeks- en adviesbureau Sinzer

13.45
Lees meer Sluiten
Deze gemeentes lopen voorop

De gemeentes Leeuwarden en Tilburg zijn twee van de voorlopers als het gaat om een inclusieve aanpak.
Met o.a. Hanny Voskuylen, projectleider Integrale Kindcentra, Gemeente Leeuwarden en Marcelle Hendrickx, wethouder Gemeente Tilburg

14.15

Paneldiscussie en interactie met de zaal: hoe gaat het nu verder? Welke keuzes kun je binnen de gemeente maken en hoe kunnen organisaties binnen hun eigen gemeente het inclusief werken hoger op de agenda krijgen.

14.45
Koffie- en theepauze
15.15
Lees meer Sluiten
Tweede ronde verdiepingssessies

Bekijk het uitgebreide overzicht van de verdiepingssessies.

16.15
Lees meer Sluiten
Project ISOTIS: de verbinding tussen de thuiscultuur en de mores van de pedagogische infrastructuur

Paul Leseman doet met het Europese project ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Socie­ty) drie jaar onderzoek naar maatschappelijke ongelijkheid, culturele diversiteit en inclusie/exclusie vanuit het gezichtspunt van ouders en professionals. Ook wordt de rol die gezinsondersteuningsprogramma’s, voor­schoolse opvang en het onderwijs kunnen spelen in het terugdringen van ongelijkheid en het versterken van integratie en inclusie onderzocht. Het gaat daarbij om projecten in tien landen, in verschillende stedelijke gebieden. In Nederland zijn dat Rotterdam en Utrecht. Najaar 2018 zal dit project afgerond zijn, tijdens deze lezing krijgt u de eerste tussenresultaten.|
Prof. dr. Paul Leseman, hoogleraar Educatie & Pedagogiek Universiteit Utrecht

Ronde 1 verdiepingssessies:

1.1
Lees meer Sluiten
Samenwerking jeugdhulp en kinderopvang binnen Kluppluz

Kinderopvangorganisatie Korein heeft de functie van intern begeleider in de kinderopvang verder uitgebouwd in Kluppluz. Zij hebben expertise opgebouwd over zorgkinderen, tijdens deze sessie biedt Kluppluz u deze expertise aan. Binnen het samenwerkingsverband zijn zij actief op het vlak van preventie en vroeg signalering in de reguliere kinderopvang. Dit doen ze door de inzet van een intern begeleider kinderopvang (sinds 2014) die vanuit haar expertise m.b.t. kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben te ondersteunen.

Deze ondersteuning wordt regulier aangeboden, maar zonodig ook ambulant of in gespecialiseerde groepen. Hiermee voorkomen ze in veel situaties dat kinderen uitvallen of aangewezen zijn op een kostbare voorziening voor behandeling. De ondersteuning bestaat vooral uit licht pedagogische ondersteuning en/of opvoedondersteuning aan ouders. Ze vergroten hiermee ook de expertise van de pedagogisch medewerkers en dragen bij aan passende en inclusieve kinderopvang.
Caroline van der Hulst, gebiedsmanager bij Korein Kinderplein

1.2
Lees meer Sluiten
Good practice: Kindcentrum Borgele

Op het terrein van de Borgloschool, in de Deventer wijk Borgele, opende in maart 2017 KindCentrum Borgele. Naast de Borgloschool voor regulier openbaar basisonderwijs (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer) hebben drie organisaties hier hun onderdak gevonden. Partou Kinderopvang zit er met twee groepen dagopvang (0 – 4 en 2 – 4 jaar) en een groep buitenschoolse opvang. De Linde, school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperkingen (onderdeel van De Onderwijsspecialisten), heeft er een plekje. Orthopedagogisch Dagcentrum ’t Lantaarntje (Stichting De Parabool) is de vierde organisatie. Samen met de gemeente zijn ze eigenaar van het gebouw; samen zorgen ze ervoor dat alle kosten worden betaald, inclusief de kosten van een algemeen directeur. Hoe werken ze samen, welke faciliteiten worden gedeeld en wat levert de samenwerking op en hoe passen ze dit binnen de huidige wet- en regelgeving?
Huub de Haan, algemeen directeur KindCentrum Borgele

1.3
Lees meer Sluiten
Inclusie in het buitenland: voorbeelden uit Denemarken, Zweden, Duitsland, Slovenië, het VK en België

Leren van ontwikkelingen in het buitenland over inclusie betekent dat we een systeem niet kunnen kopiëren. Daarin ligt altijd een beperking besloten. Leren van inclusie in het buitenland is echter ook meer dan projecten of voorbeelden kopiëren. Wat we kunnen leren is om te beginnen het inzien dat inclusie in elk land een andere nadruk heeft en dat het goed is te beschrijven of we praten over fysieke beperkingen of leerachterstanden of over diversiteit. Dat maakt wel een verschil in aanpak. Deze helderheid in de definitie is van belang ook voor de discussie in Nederland. Wat we ook kunnen leren is de gelaagdheid van een succesvolle aanpak. Het is altijd de politieke kant ( hoeveel geld is beschikbaar) maar ook de initiële opleidingen ( wat leren de leerlingen daar over inclusie) de bijscholing on the job maar ook de samenwerking met onderwijs, hulpverlening en welzijnswerk. We zijn in Nederland in zijn algemeenheid te zeer bezig met een aspect.

Ervaringen in het buitenland laten ook zien hoe ingewikkeld we in Nederland moeten werken met een nogal ingewikkeld systeem met vele partners die ook verschillend worden gefinancierd, verschillend worden aangestuurd enzovoort. Hoe kunnen we daarvan leren door een betere samenhang en afstemming. Daardoor kan er ook inspiratie komen om naast nu succesvolle projecten te starten ook moeten blijven werken aan verbeteringen in Nederland.

Maar we kunnen ook inspiratie ophalen aan de hand van voorbeelden die ons vooral laten zien waar we bijna onbewust ons zelf grenzen opleggen die ook zonder grote systemwijzigingen kunnen worden opgeheven. Als een voorbeeld naast andere onze sterke – onnodig sterke –  nadruk op veiligheid of de positie van professionals als “lone warriors” in plats van teamplayers. Dit aan de hand van voorbeelden uit Denemarken, Zweden, Duitsland, Slovenië, het VK en België.
Serv Vinders, eigenaar Serv Vinders Advies

1.4
Lees meer Sluiten
‘Doe Iets Anders’ een intervisie werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over en te kijken naar mogelijkheden

Teamleden brengen eigen casuïstiek in die betrekking hebben tot inclusieve kinderopvang. Casussen kunnen situaties zijn die ze hebben meegemaakt of die ze zouden willen op willen lossen? Vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed bekijken we de casussen en onder begeleiding van de workshopleiders worden de pijlen gericht op de kracht van oplossingsgericht werken. Zo bespreken we o.a.: Wat werkt? Waar wil je naar toe? Wie of wat zou je hierbij kunnen helpen? Het team helpt elkaar door te focussen in het denken in mogelijkheden en door het geven van positieve feedback. Natuurlijk nemen de workshopleiders ook hun eigen praktijkervaring mee m.b.t. inclusieve kinderopvang. Na afloop van de workshop ontvangt ieder deelnemer per locatie het intervisie-spel ‘Doe eens Iets Anders’ om zelf met hun eigen team op aan de slag te gaan.
Mirjam Meeuwissen, pedagoog, docent, coach en manager en Master SEN (Special Education Needs), Tesse Nuijten orthopedagoog en eigenaar van een kinderdagverblijf, Marga van der Linden, trainer, coach en manager, docent omgangskunde en Master SEN (Special Education Needs)

1.5
Lees meer Sluiten
De OKIDO-aanpak in Amsterdam

Kinderen met ontwikkelingsachterstanden of stoornissen worden op een regulier kdv/psz of bso worden opgevangen met behulp van ondersteuning op maat vanuit OKIDO.
Antje Dijk, beleidsadviseur VVE/kinderopvang en zorg, Gemeente Amsterdam en Mirjam Vermond, coördinator OKIDO

1.6
Lees meer Sluiten
Van problematische peuter naar agressieve adolescent? Achtergronden van antisociaal gedrag bij kinderen

De driejarige peuter is niet een beetje kwaad, ze ligt ziedend van woede met haar vuisten op de grond te beuken. Een jongen uit groep drie gooit een baksteen door het raam. En nu je hoort dat een vroeger opvangkind het verkeerde pad op is gegaan, denk je opeens terug aan zijn gefrustreerde gehuil als baby. In deze sessie hoor je meer over de (achtergronden van de) ontwikkeling van antisociaal en gewelddadig gedrag en de link met opvoeding.

  • Kun je al op jonge leeftijd herkennen welke kinderen in de toekomst antisociaal, opstandig en crimineel worden?
  • Welke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van antisociaal gedrag volgens wetenschappelijke theorieën en onderzoek?
  • Hoe kunnen opvoeding en pedagogisch handelen de (verdere) ontwikkeling van antisociaal gedrag tegengaan?

Merel van Dorp, sociaal wetenschapper en hoofdredacteur van jeugdzorgvakblad Jeugd&Co

Ronde 2 verdiepingssessies:

2.1
Lees meer Sluiten
De Rotterdamse aanpak: sociaal werk verbindt de kinderopvang met het onderwijs en jeugdhulp

In Rotterdam is er op het merendeel van de basisscholen een voorschool met een vve-aanbod. Voor- en vroegschool werken intensief samen. Maar dat is niet alles: er zijn schoolmaatschappelijk werkers én voorschools maatschappelijk werkers verbonden aan elke locatie. Zo ontstaat niet alleen een doorlopende lijn van voor- naar vroegschool maar is er op alle leeftijden een sterke verbinding met sociaal werk. Mustapha Igozoul, werkzaam bij het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk, vertelt ons meer over de Rotterdamse aanpak.“Met alleen samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs ben je er niet. De (voor)school maatschappelijk werkers zijn onmisbaar. De overdracht naar het onderwijs is goed geregeld, leerkrachten, leidsters en ouders kunnen ergens terecht met hun signalen en er kan snel naar andere hulp toegeleid worden als dat nodig is.”
Mustapha Igozoul, beleidsadviseur/trainer/ontwikkelaar bij Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk Rotterdam

2.2
Lees meer Sluiten
IKEC, het integraal kind expertise centrum

In Hoorn wordt gebouwd aan een IKEC, een integraal kind expertise centrum. Binnen dat expertisecentrum wordt samengewerkt door PO, Speciaal onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Er zijn er alweer nieuwe stappen gezet om toe te werken naar een expertisepunt binnen een IKC met een flexibel aanbod voor kinderen.

Het IKEC Hoorn wordt een specialistische kindvoorziening waar specialistisch onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang nauw samenwerken voor kinderen van 0-12 jaar. In 2017 zijn we alvast gestart met het IKEC voor het jonge kind (2,5 – 7 jaar). Binnen het IKEC wordt vanuit de expertisefunctie samengewerkt met regulier onderwijs, kinderopvang en peutergroepen. Dit met een flexibel aanbod en aanpak met als doel een sterke pedagogische basis bieden voor alle kinderen en zoveel mogelijk thuisnabij.
Margôt Koekkoek, zelfstandig adviseur in Onderwijs en Kindcentra ontwikkeling en Tjarde Soppe, coördinator van het IKEC jonge kind

2.3
Lees meer Sluiten
De Maatschappelijke Business Case van inclusief werken

In Nijmegen is een Maatschappelijke Business Case gemaakt van inclusief werken (met kinderopvang en primair onderwijs als vindplaats voor vroegsignalering en vroegbehandeling). In deze workshop wordt voor gemeentes duidelijk: wat levert inclusief werken nu eigenlijk op? Voor kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp biedt deze Maatschappelijke Business Case argumenten om binnen de eigen gemeente te lobbyen voor subsidiepotjes. Een uitwerking van de plenaire sessie.
Emma Verheijke, managing partner, onderzoeks- en adviesbureau Sinzer en Elianne Vossen, projectmanager Passende Kinderopvang

2.4
Lees meer Sluiten
Lessons learned over ‘inclusive education’ Schotland

In november 2017 heeft een grote groep bestuurders uit onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg Schotland bezocht. Doel was om samen te verkennen hoe zij inclusive education meer kunnen vormgeven in Nederland. Organisator was de Associatie voor Jeugd, een breed en innovatief netwerk van bestuurders betrokken bij zorg voor jeugd in Nederland.

Tal van initiatieven zijn het concrete resultaat van deze reis. Waaronder de ‘school van de toekomst’. Op 10 plaatsen in Nederland wordt er samen gewerkt aan het vormgeven van inclusieve (speel)-leeromgevingen voor kinderen. Aangesloten wordt bij de principes van Pedagogisch PACT over de kracht van interprofessioneel werken.

Wil je meer weten over inclusie in Schotland en hoe in Nederland hier verder aan gewerkt wordt? Kom dan naar deze workshop.
Anki Duin en Gerdi Meyknecht, projectleiders PACT voor Kindcentra

2.5
Lees meer Sluiten
Kinderopvang, jeugdhulp & onderwijs: een succesvol pact!

Op Brede school Het Talent en kinderopvang Goudwinde is sinds enige jaren een jeugdhulpmedewerker aan het team toegevoegd. Dit versterkt niet alleen de pedagogische omgeving van het jonge kind, maar laat eveneens een sterke terugdringing zien van kinderen in de langdurige tweedelijnszorg en zorgt voor een nog lagere uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs. Deze preventieve manier van werken in een interprofessioneel team, is onder Pedagogisch PACT ontwikkeld, maar gaat nu project-onafhankelijk door. Er wordt een opschaling gemaakt door een familieschool te ontwikkelen. Ook schuift de wetenschap aan om de effecten op lange termijn zichtbaar te maken.

Verder gaat Elleke Muller graag in op vragen als: wat komt kijken bij het vormgeven van deze samenwerking? Welke keuzes durven zij te maken? Hoe verhoudt deze manier van inclusief werken zich tot andere zorgaanbieders of het sociaal wijkteam? Hoe ervaren ouders deze manier van werken?
Elleke Muller, Unitregisseur en mentor Brede school Het Talent, ambassadeur voor Pedagogisch PACT

2.6
Lees meer Sluiten
Van problematische peuter naar agressieve adolescent? Achtergronden van antisociaal gedrag bij kinderen

De driejarige peuter is niet een beetje kwaad, ze ligt ziedend van woede met haar vuisten op de grond te beuken. Een jongen uit groep drie gooit een baksteen door het raam. En nu je hoort dat een vroeger opvangkind het verkeerde pad op is gegaan, denk je opeens terug aan zijn gefrustreerde gehuil als baby. In deze sessie hoor je meer over de (achtergronden van de) ontwikkeling van antisociaal en gewelddadig gedrag en de link met opvoeding.

  • Kun je al op jonge leeftijd herkennen welke kinderen in de toekomst antisociaal, opstandig en crimineel worden?
  • Welke factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van antisociaal gedrag volgens wetenschappelijke theorieën en onderzoek?
  • Hoe kunnen opvoeding en pedagogisch handelen de (verdere) ontwikkeling van antisociaal gedrag tegengaan?

Merel van Dorp, sociaal wetenschapper en hoofdredacteur van jeugdzorgvakblad Jeugd&Co

*Programma wordt binnenkort aangevuld

Paul Leseman

Paul Leseman is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en leider van het internationale onderzoek Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS) naar strategieën om  inclusie en kansengelijkheid in voorschoolse opvang en basisonderwijs te versterken.

Dr. Jeannette Doornenbal

Dr. Jeannette Doornenbal is pedagoog (1954) en sinds 2006  lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij is expert op het gebied van pedagogische vraagstukken in de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg zoals blijkt uit haar publicaties en voordrachten. Van 2013 tot september 2017 was zij voorzitter van het wetenschapsteam van PACT samen werken voor jonge kinderen, een project gefinancierd door Het Kinderopvangfonds. Diversiteit, inclusie en interprofessioneel samenwerken zijn de sleutelwoorden van PACT. Zie Doornenbal, J. (2017). Plek voor ieder kind. Inclusie als opdracht voor brede scholen en kindcentra. Downloadbaar via: www.pedagogsichpact.nl

www.hanze.nl/integraaljeugdbeleid

Emma Verheijke

Als partner, onderzoeker, adviseur en trainer is Emma binnen Sinzer verantwoordelijk voor maatschappelijke effect- en impact analyses (waaronder maatschappelijke business cases) voor een breed scala aan organisaties, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, fondsen en maatschappelijke investeerders.

Marcelle Hendrickx

Marcelle Hendrickx is politica voor D66 en is sinds 2014 wethouder Onderwijs, Cultuur en Jeugdzorg voor de gemeente Tilburg. Daarnaast is zij vijfde loco burgemeester in het Tilburgse college van burgemeester en wethouders.

Merel van Dorp

Merel van Dorp is sociaal wetenschapper met expertise op risicojeugd en jeugdhulp. Daarnaast is zij journalist en hoofdredacteur van jeugdzorgvakblad JeugdenCo. Merel is bezig met een boek over achtergronden van jeugdige delinquentie, voor professionele opvoeders.

Elianne Vossen

Elianne Vossen is projectmanager passende kinderopvang in de regio Nijmegen. Met de gemeenten als opdrachtgever, geeft zij vorm aan het proces om de reguliere kinderopvang op maat toegankelijk te maken voor elk kind, ongeacht de zorgvraag. Dat doet zij met een team van ambulant begeleiders, samengesteld vanuit verschillende (jeugd)zorgorganisaties en in samenwerking met zowel de kinderopvang als alle andere betrokken disciplines in de wijk. Verbinding is daarbij volgens Elianne het sleutelwoord: “Daar waar de krachten gebundeld worden en ieders kwaliteit wordt erkend, ontstaan de mooiste nieuwe wegen”.

Annerieke Boland

Annerieke Boland is onderzoeker en opleider aan Hogeschool iPabo. Haar focus ligt op het spel van jonge kinderen (2 tot 8) en manieren om de spelontwikkeling te stimuleren. Immers, spelen is leren en het spel verdient dan ook alle aandacht van de professional. Maar hoe kan het (nog) beter?

Lucille Keursten

Lucille Keursten is directrice in het basisonderwijs. Sinds 1989 werkt ze in het onderwijs. Samen met Wilma van der Mark is ze verantwoordelijk om het integraal kindcentrum LEEF in Kessel verder vorm te geven. Hun focus ligt op integraal samenwerken in het belang van het kind. De rol van de professional vraagt iets anders om een kind goed te begeleiden in deze veranderende maatschappij. “KIDS DO WELL IF THEY CAN”! Daarbij zijn doorgaande lijnen van belang. De medewerkers vormen samen een team ook al zijn ze werkzaam bij 2 verschillende organisaties. Na een verbouwing is kinderopvang in school gevestigd. Begin dit schooljaar zijn ze gestart met een IKC.

Wilma van der Mark

Wilma van der Mark is assistent leidinggevende binnen de kinderopvang. Samen met Lucille Keursten is ze verantwoordelijk om het integraal kindcentrum LEEF in Kessel verder vorm te geven. Hun focus ligt op integraal samenwerken in het belang van het kind. De rol van de professional vraagt iets anders om een kind goed te begeleiden in deze veranderende maatschappij. “KIDS DO WELL IF THEY CAN”! Daarbij zijn doorgaande lijnen van belang. De medewerkers vormen samen een team ook al zijn ze werkzaam bij 2 verschillende organisaties. Na een verbouwing is kinderopvang in school gevestigd. Begin dit schooljaar zijn ze gestart met een IKC.

Serv Vlinders

Serv Vinders (1950) heeft na een studie gewerkt als pedagogisch medewerker in een dagopvang voor kinderen. Daarna 5 jaar fractiemedewerker voor de PvdA in de Tweede Kamer. Vanaf 1987 mede-eigenaar van PVK-Advies en later Serv Vinders Advies. Met als specialisatie kinderopvang. Vanaf 2004 is hij specialist op het gebied van uitwisseling en contacten met buitenlandse kinderopvang.

Margôt Koekkoek

Margôt Koekkoek is zelfstandig adviseur in Onderwijs en Kindcentra ontwikkeling. Zij begeleidt op allerlei plekken in Nederland de inhoudelijke ontwikkeling van Kindcentra.

Tjarde Soppe

Tjarde Soppe is coördinator van het IKEC jonge kind. Daarnaast is zij gedragswetenschapper bij Parlan jeugdhulp, een van de partners van het IKEC.

Huub de Haan

Huub de Haan, is sinds 1 februari 2017 algemeen directeur van het  KindCentrum Borgele in Deventer. Hij is het grootste deel van zijn carrière actief geweest in het Onderwijs en de Zorg voor kinderen en volwassen mensen met een visuele beperking, en heeft in die hoedanigheid bij alle 3 de landelijke aanbieders directiefuncties vervuld. Huub is naast zijn huidige baan lid van de Raad van Toezicht van Vitus Zuid; een organisatie voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Elleke Muller

Elleke Muller is sinds 2006 werkzaam op Brede school Het Talent als mentor en unitregisseur. Vanaf 2013 houdt zij zich intensief bezig met de samenwerking onderwijs, opvang en jeugdzorg. De projecten Alert4You en Pedagogisch PACT zijn hier succesvolle voorbeelden van. Op dit moment is zij ambassadeur van Pedagogisch PACT en is haar belangrijkste doel niet alleen te laten zien welke voordelen de samenwerking school-opvang-jeugdzorg met zich meebrengt, maar ook de noodzaak hiertoe. In 2016 heeft zij haar master pedagogiek afgerond waarin zij zich heeft gespecialiseerd op het gebied van onderwijsvernieuwing en interprofessionele samenwerking. Op dit moment oriënteert zij zich op wetenschappelijk onderzoek omtrent deze thema’s.

Caroline van der Hulst

Caroline van der Hulst is werkzaam als regiomanager Zuidoost Brabant bij KluppluZ (onderdeel van organisatie `Wij Zijn Jong’).

Binnen het samenwerkingsverband zijn zij actief op het vlak van preventie en vroeg signalering in de reguliere kinderopvang. Dit doen ze door de inzet van een intern begeleider kinderopvang (sinds 2014) die vanuit haar expertise m.b.t. kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben te ondersteunen.

Deze ondersteuning wordt regulier aangeboden, maar zonodig ook ambulant of in gespecialiseerde groepen. Hiermee voorkomen ze in veel situaties dat kinderen uitvallen of aangewezen zijn op een kostbare voorziening voor behandeling. De ondersteuning bestaat vooral uit licht pedagogische ondersteuning en/of opvoedondersteuning aan ouders. Ze vergroten hiermee ook de expertise van de pedagogisch medewerkers en dragen bij aan passende en inclusieve kinderopvang.

Partner:

Sponsoren:

Datum en locatie
Woensdag 18 april 2018

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw)* | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw)* | Vroegboektarief t/m 1 maart
€ 249,- per persoon (excl. btw)* | Abonneetarief
€ 450,- groepstarief (excl. btw)* | Groepstarief (2 personen)
€ 595,- per persoon (excl. btw)* | Commercieel tarief

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Managers, bestuurders en uitvoerend professionals in de kinderopvang en jeugdzorg. Managers en leerkrachten uit het basisonderwijs en onderwijs mbo/hbo Pedagogiek. Gemeenteambtenaren en wethouders die zich bezighouden met jeugdbeleid.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijformulier aan de rechterzijde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 7421021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.