Topsprekers in de Kinderopvang 2017

Over de sociale ontwikkeling van het jonge kind

Voor kinderen is een kinderdagverblijf een leervijver van allerlei sociale vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de samenleving. Kinderen die naar de kinderopvang gaan leren zo beter met elkaar om te gaan, om rekening te houden met anderen en om voor zichzelf op te komen. Als medewerker binnen de kinderopvang heb je dus een belangrijke rol bij hun sociale ontwikkeling.

Op woensdag 11 oktober geven Steven Pont, Betsy van de Grift, Sieneke Goorhuis-Brouwer en Pauline Slot hun visie over de ontwikkeling van het jonge kind en leer je meer over deze complexe materie.

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe ontwikkelt een kinderbrein zich?
  • Wat werkt wel en niet in de stimulering van taalontwikkeling?
  • Welke mogelijkheden biedt de opvoeding in een groep?
  • Welke lessen kunnen we trekken uit onderzoeken die gehouden zijn binnen de VVE en kinderopvang?
  • En hoe kan de kinderopvang bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind?

Een programma voor pedagogisch medewerkers (dagopvang), pedagogen, kwaliteitsmedewerkers, locatiemanagers/directeuren kinderopvang, gastouders en gastouderbureaus.

09.00 uur   Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
09.30 uur   Opening en introductie door de dagvoorzitter
Marike Vroom | Hoofdredacteur Management Kinderopvang
     
09.45 uur   Kinderopvang als leerplaats voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Doordat kinderen niet meer opgroeien in grotere gezinnen of leefgemeenschappen, is de kinderopvang dé leerplaats om de sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen.
Welke mogelijkheden biedt de opvoeding in een groep?
En hoe kun je als pedagogisch medewerker de kracht van de groep inzetten om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling?
Je ontdekt hoe je binnen de kinderopvang verder kunt gaan dan alleen een opvangplek voor kinderen te zijn.
Steven Pont | Ontwikkelingspsycholoog en auteur van oa. Mensenkinderen en bekend van het programma “Het geheime leven van 4-jarigen”
11.15 uur   Koffie- en theepauze
11.45 uur   De taalontwikkeling van kinderen: ieder in zijn eigen tempo
Jonge kinderen zijn heel leergierig. Wanneer je een uitdagende speel-leeromgeving biedt en pedagogisch medewerkers de kinderen op de juiste manier stimuleren in hun taalontwikkeling, is een VVE-programma helemaal niet nodig. Kinderen ontwikkelen zichzelf in hun eigen tempo en daar zitten nu eenmaal verschillen tussen. We moeten in Nederland ophouden met al te snel stempels te geven of te focussen op ‘ontwikkelingsachterstanden’: 90 procent van de kinderen ontwikkelt zichzelf binnen de normale marges. Dat is de strekking van het betoog van Sieneke Goorhuis. Ze legt uit wat een normale taalontwikkeling is, welke leercurves normaal zijn en wanneer er echt sprake is van achterstand. En ze maakt duidelijk wat er volgens haar wel werkt in de stimulering van taalontwikkeling en wat niet.
Sieneke Goorhuis Bijzonder hoogleraar Spraak- en Taalstoornissen
     
12.45 uur   Lunchpauze
     
13.30 uur   Het kinderbrein
Hoe ontwikkelt het kinderbrein zich tussen 0 – 4 jaar en hoe kun je daar in de kinderopvang op inspelen? Zijn er verschillen tussen meisjes en jongens? Wat weten we eigenlijk over de bijdrage die kinderopvang kan leveren en al dan niet effectief levert aan de sociale ontwikkeling en de socialisatie van kinderen? Betsy van de Grift gaat in op deze een meer vragen.
Betsy van de Grift | Auteur van onder meer Kinderkoppie, Jongensbrein/Meisjesbrein en Peuteren en Kleuteren
14.45 uur   Koffie- en theepauze
     
15.15 uur   De lessen uit VVE
VVE heeft een positief effect op de sociale vaardigheden, de cognitieve ontwikkeling en de taalvaardigheid van kinderen. Welke lessen kunnen we trekken uit de onderzoeken naar VVE in de kinderopvang? Hoe kan de educatieve kwaliteit worden verhoogd? Wat werkt wel en niet als het gaat om activiteiten die de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 moeten stimuleren? En welke randvoorwaarden spelen hierbij een rol? Lessen uit de onderzoeken PreCOOL en CARE.
Pauline Slot – Onderzoeker Educatie & Pedagogiek – Orthopedagogiek CMO, Universiteit Utrecht
16.35 uur   Einde programma

Betsy van de Grift

Betsy van de Grift is directeur geweest van drie verschillende kinderopvangorganisaties. Na de laatste, bij Partou kinderopvang is ze zelfstandig gaan werken als adviseur en publicist. Nu verdient ze de kost met advieswerk en met het schrijven van artikelen en boeken. Tevens is Betsy van de Grift directeur van stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Het boek ‘Kinderkoppie’ heeft veel voor haar veranderd. Dat boek is geschreven voor de werkers in de kinderopvang en ze legt daarin de breinontwikkeling van jonge kinderen en het belang van een rijke leeromgeving uit. Door haar boeken is ze veel gevraagd voor lezingen en werkt ze inmiddels ook voor het primair onderwijs. In diverse buitenlandse fora voor Early Care and Education is ze een actieve deelnemer.

Steven Pont

Alles wat Steven doet is opgebouwd rond twee thema’s; de (ontwikkelings) psychologie en de systeemtheorie. In 1992 studeerde hij af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) nog bij. Maar de basis bleven steeds deze twee invalhoeken: de (ontwikkelings) psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft en de systeemtheorie, die  juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt. Via live optredens helpt Steven Pont mee te bouwen aan kinderopvang die verder gaat dan alleen een opvangplek voor kinderen te zijn. Steven Pont geeft lezingen voor de kinderopvang in samenwerking met de Kinderopvang Academie. Daarnaast is hij columnist voor het vakblad Kinderopvang en auteur van boeken als: Mensenkinderen, Sociaal?Vaardig! en De do’s en don’ts van de opvoeding.

Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer

Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is gespecialiseerd in de pedagogiek en de taalontwikkeling van het jonge kind. In 1999 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Spraak- en Taalstoornissen bij kinderen aan de RUG. Ze heeft onderzoek verricht naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak- en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Sieneke staat vooral bekend vanwege haar inzet voor de belangen van kinderen met deze stoornissen en haar werk is van grote invloed geworden op de dagelijkse praktijkvoering.

Pauline Slot

Dr. Pauline Slot is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Slot is sinds 2009 betrokken bij het Nederlandse pre-COOL onderzoek naar de kwaliteit en effecten van voorschoolse voorzieningen voor opvang en educatie. Ze richt zich in haar onderzoek op de relaties tussen structurele kwaliteit, curriculum en proceskwaliteit, met name de rol van continue professionalisering in relatie tot kwaliteitsverbetering. Ze kijkt ook naar effecten van kwaliteit op de sociaal-emotionele, taal en cognitieve ontwikkeling, specifiek zelfregulatie en executieve functies, van kinderen. Van 2014 tot 2017 was zij betrokken bij het Europese CARE (Curriculum and Quality Analysis and Impact Review of Impact of European ECEC) project naar kwaliteit en curriculum van voorschoolse voorzieningen in 11 verschillende landen. Het doel van het CARE project was om een cultureel-sensitief Europees kwaliteitsraamwerk te ontwikkelen om beleid en praktijk te informeren ten aanzien van effectiviteit en kwaliteitsverbetering. Sinds 2017 is zij betrokken bij het Europese ISOTIS (Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society) project in 10 landen. In dit project zal zij zich vooral bezighouden met het onderzoeken en ontwikkelen van effectieve vormen van professionalisering gericht op de omgang met diversiteit en inclusie in opvang en onderwijs.

Marike Vroom

Marike Vroom (1962) heeft journalistiek gestudeerd en werkt sinds twintig jaar als (hoofd)redacteur van vakbladen op gebied van Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Sinds 10 jaar is ze hoofdredacteur van de bladen Kinderopvang en Management Kinderopvang. Vanuit haar functie als hoofdredacteur treedt ze regelmatig op als professioneel dagvoorzitter.


Interview met Steven Pont:

Pedagogische blunder
‘Het individu centraal stellen is ouderwets’, vindt Steven Pont. ‘Begin twintigste eeuw was ‘kind centraal’ een nieuw pedagogisch geluid. Onder andere Maria Montessori, de grondlegster van de Montessori-scholen, kwam met dit nieuwe idee. In die tijd was je als mens in alle opzichten onderdeel van een groep. Kinderen leefden in grote gezinnen en je werd vanzelfsprekend wat je vader was. Ook wat betreft je geloof en sociale klasse was je onderdeel van een groep. Het individuele kind centraal stellen, was op dat moment een heel nieuw en belangrijk geluid.

’Maar nu, een volle eeuw later, is dat idee verouderd, volgens Steven. ‘Onze hele maatschappij is gericht op het individu, met kleine gezinnen en een wereld aan mogelijkheden die open ligt voor elk kind. Dit vraagt om heel andere vaardigheden. Juist het bewegen in een groep, jijzelf ten opzichte van de ander, is iets dat nu extra aandacht vraagt. Blijven roepen dat het kind centraal moet staan, is een pedagogische blunder.

’Narcisme, depressie en faalangst neemt momenteel toe onder jongeren, zo blijkt uit onderzoek volgens Steven. ‘Dat zijn de problemen van deze tijd. We moeten kinderen zich weer onderdeel van een groter geheel laten voelen. We klagen allemaal over de ‘verhuftering’ van de maatschappij, maar ondertussen leren we kinderen om egocentrisch te zijn. Het wordt steeds duidelijker dat kinderen daar niet gelukkig van worden.

’Pm’ers kunnen van onschatbare waarde zijn voor de sociale ontwikkeling van kinderen, stelt Steven. ‘Zij kunnen kinderen helpen om zich sociaal te oefenen, om te ontdekken hoe je ruzies maakt en oplost, hoe je kunt samenwerken en wat je kunt doen als je wordt buitengesloten.

’Veel opvanginstellingen willen zich onderscheiden door voorschoolse educatie, door kinderen goed voor te bereiden op de basisschool. Steven: ‘Het is jammer dat de het accent daarbij meestal ligt op cognitieve vaardigheden, op rekenen of taal. Maar de beste voorbereiding op de basisschool is oefenen in sociaal gedrag. Juist het bewegen binnen de groep is voor kleuters zo spannend. En bij een kind dat zich sociaal veilig voelt, komt de interesse voor lezen en schrijven vanzelf. Hoe meer een kind zich verbonden voelt, hoe meer het bereid is om te leren.’

Interview met Lilian van der Bolt:

Wat zijn executieve functies?
De denkprocessen in je hersenen vinden plaats in je prefrontale cortex, de ‘verkeerstoren’ in je voorhoofd. Dit zijn de zogeheten executieve (ofwel uitvoerende) functies, de regelfuncties. Ze zorgen ervoor dat je wat er in je geheugen zit, op een bepaald moment en in een bepaalde situatie kunt toepassen. Dus: welke beslissingen je neemt je en hoe je je gedraagt. Je komt in een situatie die vraagt om een beslissing of handeling en als je executieve functies goed zijn ontwikkeld, neem je een passende beslissing.

De executieve functies kun je verdelen in drie hoofdgroepen:

  • Impulsbeheersing: kun je impulsen beheersen en verleiding en afleiding weerstaan?Nadenken dus vóór je iets doet. Bijvoorbeeld: wachten op je beurt tijdens het eten of tijdens spel.
  • Werkgeheugen: het vermogen om informatie te onthouden en gebruiken. Bijvoorbeeld: iets plannen of een probleem oplossen.
  • Cognitieve flexibiliteit: kun je schakelen tussen situaties en je aanpassen. Bijvoorbeeld: je aandacht bij een taak houden of omschakelen van lezen naar rekenen.

De executieve functies worden vaak vergeleken met de verkeerstoren van een luchthaven. Zoals de luchtverkeersleiding de vliegtuigen naar de start- en landingsbaan stuurt, zo leiden de executieve functies alle informatiestromen in ons hoofd. Het zijn dus ‘regelaars’ van ons gedrag. Het is enorm belangrijk dat een kind deze executieve functies goed ontwikkelt.

Lilian van der Bolt, adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes, is betrokken bij het programma Kleine Kapitein. Met dit programma leren pedagogisch medewerkers hoe ze de executieve vaardigheden van jonge kinderen kunnen stimuleren. ‘Alles wat we doen vraagt om executieve functies: samenwerken, creatief denken, overschakelen van de ene op de andere taak, enzovoort. Pedagogisch medewerkers hebben hier een belangrijke rol in. Executieve functies worden voor een groot deel aangeleerd. In de fase van 2,5 tot 6 jaar zijn de hersenen extra ontvankelijk voor de ontwikkeling ervan.’ Tot nog toe is er in de kinderopvang relatief weinig doelbewuste aandacht voor de executieve functies. Lilian van der Bolt: ‘Het besef dat zij fundamenteel zijn voor de cognitieve en sociale ontwikkeling, is nog relatief nieuw. Toch is het stimuleren ervan vooral bij doelgroepkinderen van groot belang. Zo kunnen we voorkomen dat ze niet optimaal profijt hebben van het leerproces of zelfs uitvallen. Als je executieve vaardigheden niet goed zijn ontwikkeld, kun je namelijk minder goed focussen, heb je moeite om doelen op langere termijn te plannen en vind je het lastig om directe bevrediging uit te stellen. Dat speelt vooral een rol vanaf groep drie. Jongere kinderen leren spelend, maar vanaf groep drie is het leren ineens on demand. De juf zegt: “Pak je boekjes en ga deze taak uitvoeren”. Zonder goede regelfuncties is dat heel lastig.’

De praktijk laat zien dat het stimuleren van die uitvoerende hersenfuncties in de kinderopvang loont. ‘Internationale onderzoeken bewijzen dat het een enorm verschil kan maken voor je leven. Als executieve functies goed zijn ontwikkeld, heb je een grotere kans op een geslaagd leven, denk aan schoolcarrière, inkomen, sociaal netwerk, gezinsleven en gezondheid.’

De Kinderopvang Academie is specialist in korte beroepsopleidingen voor de kinderopvang, op locatie én online.

Het doel van beroepsvereniging van Pedagogisch Professionals in Kinderopvang: PPINK is om de beroepsinhoudelijke positie van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang te versterken en het aanzien en de waardering voor het vak te vergroten. Bovendien willen we op het gebied van beroepseducatie, beroepshouding en beroepsethiek een belangrijke gesprekspartner zijn voor onze leden én voor de beleidspartners.

  Kans², maatwerk in training en coaching.

Kans² helpt organisaties door training en coaching zich succesvol aan te passen aan de veranderende omgeving.

Kans² gelooft in focus op eigen kracht en talent. Gecombineerd met visie en inspirerend leiderschap, vormt dit de ideale basis voor groei en verandering. Voor medewerkers én managers.

Kans² staat voor maatwerk. Dat wil zeggen dat we doen wat de klant écht wil en nodig heeft. Wij denken in mogelijkheden. In samen mooie dingen creëren.


WerkendLeren houdt zich bezig met werken en leren. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van mensen binnen de organisatie. WerkendLeren werkt bij de ontwikkeling en inkoop van onderwijsprogramma’s o.a. samen met erkende onderwijsinstellingen.

Datum en locatie
Woensdag 11 oktober 2017

Cinemec, Ede
Laan der Verenigde Naties 150
6716 JE Ede (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
Regulier tarief | € 199,- per persoon (excl. btw)*/**
Abonneetarief | € 179,- per persoon (excl. btw)*/**
Groepstarief (3 personen) | € 450,- groepstarief (excl. btw)*/**
Commercieel tarief | € 595,- per persoon (excl. btw)*/**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Managers, leidinggevenden, locatiemanagers, pedagogisch medewerkers, gastouders, peuterspeelzaal/bso medewerkers, professionals, docenten, eigenaren, directeuren in de kinderopvangsector en overige (niet commercieel) geintereseeerden.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijformulier.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanna Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanna.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 7421021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.