IKC

IKC
1 Brief ontwikkelrecht.jpg

‘Werk toe naar ontwikkelrecht’

Vijf (branche)partijen vragen Commissieleden Kinderopvang in de Tweede Kamer het ontwikkelrecht voor kinderen niet uit het oog te verliezen.
IKC
Ambitie voor het jonge kind.jpg

Gezamenlijke ambitie voor het jonge kind

Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep, de PO-Raad en de VNG bundelen hun krachten.
IKC
PO-Raad: twijfel over peuterbeleid groeit in Kamer

PO-Raad: twijfel over peuterbeleid groeit in Kamer

Steeds meer politici in de Tweede Kamer beginnen in te zien dat het stelsel kinderopvang, peuterwerk en onderwijs gemoderniseerd moet worden. Dat zegt de PO-Raad naar aanleiding van de brede steun voor de motie van D66. Zij dienden een motie in om de SER onderzoek te laten doen naar het functioneren van de huidige voorschoolse voorzieningen. Naast D66 steunden de PvdA, de SP en GroenLinks het plan.
IKC
PO-Raad wil inhoudelijk debat over jonge kinderen

PO-Raad wil inhoudelijk debat over jonge kinderen

Hoe minister Asscher denkt over opvang en zorg voor peuters op de lange termijn, werd niet echt duidelijk uit het Algemeen Overleg van vorige week. Ondanks Kamervragen, gaf de minister geen antwoord op welke rol hij in de toekomst voor de kinderopvangbranche ziet weggelegd. De PO-Raad is hier enigszins teleurgesteld over. 'Het kabinet blijft kinderopvang als een arbeidsinstrument zien.'
IKC
Grote leegstand basisscholen

Grote leegstand basisscholen

Nog even en we hebben 100 voetbalvelden teveel aan vierkante meters basisschool. Door de krimp en het samenvoegen van voorzieningen voor kinderen in één gebouw, is er binnenkort 620.000 vierkante meter over. Het onderhoud van die overbodig geworden ruimten bedraagt ruim 18 miljoen euro.
IKC
Minder behoefte aan vastgoed kinderopvang

Minder behoefte aan vastgoed kinderopvang

De behoefte aan voorzieningen en vastgoed in de kinderopvang, is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Bouwstenen voor Sociaal heeft daarom in de Agenda voor 2014 ruimte vrijgemaakt voor het wegwerken van overmaat en slim omgaan met leegstand.
IKC
Combinatiefunctie

Aantal combinatiefuncties groeit nog steeds

Vanaf 2008 tot nu zijn er 1364 formatieplaatsen gecreëerd voor combinatiefuncties in het onderwijs, brede scholen, de sport- en de cultuurbranche. Het doel is dat er eind 2012 2250 combinatiefuncties zijn gerealiseerd (ongeveer 1900 fte). Het loopt volgens schema concludeert de monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur van de VNG. Twee werkveldenCombinatiefuncties zijn banen waarbij een […]
IKC
Kenniscentrum Ruimte voor Kinderopvang in de maak

Kenniscentrum Ruimte voor Kinderopvang in de maak

Nu per 1 januari de subsidie aan het Servicecentrum scholenbouw (SCS) afloopt, zijn PO-Raad, VO-Raad, VNG en Waarborgfonds Kinderopvang bezig met een doorstart in een nieuw kenniscentrum: Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. Later dit jaar wordt duidelijk of dit kenniscentrum financieel haalbaar zal zijn. Samenwerking met onderwijsOndernemers in de kinderopvang en in het onderwijs […]

Over ikc

Integrale kindcentra: de toekomst?

Overal in het land werken kinderopvangorganisaties samen met onderwijsinstellingen in Integrale Kindcentra (IKC’s). In deze voorzieningen is sprake van vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs, soms onder één pedagogische visie en/of bestuur. Op andere plekken functioneren kindvoorzieningen nog apart, maar is er bijvoorbeeld wel sprake van een warme overdracht van de bso naar school en andersom. Een blauwdruk voor het IKC bestaat er eigenlijk niet.

Lees meer

De ontwikkeling van brede scholen in Nederland dateert al van een flink aantal jaren geleden. Relatief nieuwer is het project Kindcentra 2020, een initatief van het Kinderopvangfonds. Een kopgroep van bestuurders uit het primair onderwijs (het Pettelaar Overleg), de kopgroep kinderopvang, de kopgroep Wethouders voor kindcentra en Het Kinderopvangfonds hebben de handen ineengeslagen en trekken samen op in dit project. Deze vier partijen hebben een gezamenlijke visie geformuleerd op de toekomst van kindvoorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Die visie luidt als volgt:

“Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burger van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. In dit Kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en één nieuwe organisatie vormen. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt met zor g en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.”

Gijs van Rozendaal, voorzitter Kindcentra 2020, vindt dat de wijze waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht anders moet: ‘Ouders willen in toenemende mate de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een kindcentrum. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Daarom willen we dat integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar mogelijk worden.’ Het project Kindcentra 2020 heeft inmiddels een groot draagvlak gekregen onder werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en politieke partijen.

Belemmerende regels

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties zien het Integrale Kindcentrum (IKC) als een belangrijk middel om kinderen goed te laten ontwikkelen en kansengelijkheid te bevorderen. Maar door belemmerende regels wordt de oprichting van nieuwe IKC’s vertraagd. De oprichting van IKC’s gaat trager dan scholen en kinderopvangorganisaties zouden willen. Wet- en regelgeving staan in de weg, blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder 263 schoolbesturen. Zo mag personeel dat voor de afdeling opvang werkt niet zomaar ook voor de school worden ingezet en moet hetzelfde gebouw aan tegenstrijdige eisen voldoen. Enkele opvallende resultaten uit de peiling: 78% van de schoolbesturen staat zeer positief tegenover de ontwikkeling dat veel po-scholen zich verder ontwikkelen naar IKC; de meest genoemde reden om NIET voor een IKC te kiezen (47%) is dat de wet en regelgeving niet stimulerend werkt en 71% vindt dat bestaande wet- en regelgeving het onmogelijk maakt om volledig in één organisatie op te gaan;

Ouders enthouisast

40% van de ouders met een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in de buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, in opdracht van Kindcentra 2020. De gezamenlijke aanpak spreekt ouders aan, en daarmee de aandacht voor de brede ontwikkeling van hun kind, en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. De belangrijkste motieven voor ouders om hun kind naar een kindcentrum te brengen zijn: ‘Halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek’ en ‘Een goede band met professionals’. Ook hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving. Het onderzoek werd uitgevoerd door Oberon onder 999 ouders.

Breder aanbod

De ouders die voor het eerst kennismaken met een kindcentrum vinden het belangrijk dat een kindcentrum een breder aanbod van educatieve, sportieve, culturele en creatieve activiteiten verzorgt. Zij willen dat hun kind meer wordt uitgedaagd om talenten en interesses te ontwikkelen. 40 procent van hen zou overstappen naar een kindcentrum als dit in de buurt is, 45 procent weer het (nog) niet.

Taskforce pleit voor betere aansluiting

In 2016 is De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang ingesteld en deze heeft inmiddels zijn advies aangeboden aan demissionair minister Asscher en staatssecretaris Dekker. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan bijvoorbeeld door geïntegreerde Integrale Kindcentra op te zetten. Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn daarmee het meest gediend. Op deze manier gaan we concreet en praktisch de maatschappelijke tweedeling te lijf. Dat schrijft de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in zijn advies ‘Tijd om door te pakken’.

De Taskforce roept niet alleen het kabinet op om in actie komen; gemeenten kunnen de samenwerking faciliteren en daarin de regie pakken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. En scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zijn zelf aan zet om een visie te formuleren op wat zij gezamenlijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in hun wijk of buurt.

Uitgelicht congres

Topsprekers in de Kinderopvang